Živnosť

Náklady vytvorenia živnosti:
20 eur administratíva
15 eur viazaná živnosť / 5 eur voľná živnosť

Po 24 mesiacoch nepretržitej činnosti vzniká nárok na možnosť dať si do nákladov 55% oprávnených nákladov na rekreáciu na Slovensku s aspoň dvoma nocľahmi maximálne do výšky 275 eur.

Zdravotné odvody prvých 12 mesiacov minimálne 91,28 eur / mesiac.
Podľa ročného zúčtovania zdravotného poistenia sa určí výška preddavkov na ďalší kalendárny rok.

Splatnosť platby je vždy ku 8. dňu nasledujúceho mesiaca.

Sadzba SZČO na zdravotné poistenie je 15% v prípade zdravotného postihnutia (ZŤP) 7,5%. respektíve 50% minimálneho odvodu. Nulový preddavok odvodu je možný pre študenta, dôchodcu, zamestnanca.

Druhý rok živnosti:
Ak je príjem (výška celkových príjmov bez ohľadu na výdavky) za prvý rok menej ako 7824 nevzniká povinnosť odvodov na druhý rok.

33,15% vymeriavacieho základu, minimálne 216,13 eur na mesiac. (vypočítané zo sumy 652 eur )

Rozpočítané to vyzerá takto:
4,4% nemocenské
18% starobné
6% invalidné
4,75% rezervný fond solidarity

2% Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

15% z vymeriavacieho základu, minimálne 97,80 eur.

Paušálne výdavky 60% z príjmov, maximálne do sumy 20 000 eur paušálnych výdavkov. Môže sa prirátať zaplatené sociálne a zdravotné poistenie v danom roku. Zároveň je obmedzený maximálny príjem na 33300 eur, pri príjme nad túto hodnotu už nerastie hodnota paušálnych výdavkov, zostáva na 20000 eurách.

Daňové priznanie sa podáva ku 31.03. pri predĺžení do 30.06. Niekedy je výhodnejšie predĺženie lehoty, najmä kvôli odvodom.

Sadzba dane je 15% do výšky sumy 49790 eur.

19% z max. 41 445,46 vrátane, ak je príjem nad 49790 eur. A 25% je daň pre všetko čo presahuje 41 445,46 eur ak je príjem nad 49790 eur.

Nezdaniteľná čiastka je 4511,43 eur.

Ak máte preukázateľné a uplatniteľné výdavky presahujúce 60% vášho príjmu v tom prípade je pre vás lepšie uplatniť preukázateľné výdavky.

Náklady živnostníka na prvý rok 2024:
97,80 eur x 12 = 1173,6 eur
15% z príjmu.

Náklady živnostníka na druhý rok:
Zdravotné poistenie: 97,8×12 resp. 15% z príjmu
Sociálne odvody: 216,13×12 resp. 33,15% z príjmu
Dane15% z príjmu

Príjem: 384 eur
x 12 mesiacov
Príjem za rok: 4608 eur
ZP: 97,8
x 12 mesiacov
ZP za rok: 1174 eur
SO: 0 eur
x 12 mesiacov
SO za rok: 0 eur
Paušálne náklady: 60%
Paušálne náklady: 2765 eur
Paušálne náklady + ZP + SO: 3939 eur
Základ dane: 670 eur
Nezdaniteľná čiastka: 4512 eur
Zdaniteľná časť: 0 eur
Daň: 0 eur