Exodus 90 67. deň

NEHODNÍ: NAŠA POTREBA BOHA
Denný smerovník: 10. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Si v drsnej horskej púšti na úpätí hory Sinaj. Posúď ako sa s Izraelitmi v
púšti uplatní tvoja nová sloboda. Použiješ ju na to, aby si slúžil Pánovi
alebo slúžil samému sebe. Iba jeden ťa vyslobodí.
Položky skutkov:

  1. Buď v kontakte so svojou kotvou
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Stále sa spoliehaj na Pána.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie Ex 29, 1 – 9
A aby mi slúžili ako kňazi, urobíš s nimi toto: Vezmi jedného mladého býka,
dva bezchybné barany, nekvasené chleby, nekvasené, na oleji zamiesené
pagáče ako i nekvasené a olejom potreté oblátky, ktoré pripravíš z jemnej
pšeničnej múky, vložíš to do koša a v koši ich prinesieš – k tomu býčka a tie
dva barany. Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do stanu
zjavenia a umyješ ich vodou. Nato vezmeš rúcho a oblečieš Árona do
tuniky, plášťa, čo prislúcha k efódu, do efódu a náprsníka a opášeš ho
efódovou stuhou položíš mu na hlavu mitru a na mitru mu pripevníš
posvätnú stuhu. Potom vezmeš olej na svätenie a vyleješ mu ho na hlavu a
pomažeš ho. Potom privedieš jeho synov, oblečieš im tuniky a opášeš ich
pásom – ako Árona tak i jeho synov – a položíš im vysoké čiapky. A takto sa
ich kňazstvo stane trvalým ustanovením. Takto uvedieš Árona a jeho synov
do ich úradu.

Rozjímanie:
Skús sa na to pozrieť z pohľadu Izraelitu. Božím príkazom Mojžiš ide uviesť
Árona a jeho synov do posvätného kňazstva. Keď sa pozrieš na
komplikovaný, ale usporiadaný ustanovujúci proces, musí ťa napadnúť
tvoja ľudská nehodnosť. Títo muži boli vybraní, boli povolaní Bohom aby
mu slúžili v mene Božích hriešnych ľudí. Ale títo muži samotní sú ďaleko
od dokonalosti. Tiež sú svojim spôsobom hriešny a nehodní slúžiť v
prítomnosti Boha.
To isté platí aj o mužoch vstupujúcich do kňazstva v našej cirkvi dnes. Ak si
ešte nikdy nebol na vysviacke, zváž, že by si nejakú navštívil tento
nastávajúci rok. Jedným z najsilnejších momentov v súčasnom obrade je
pokorný akt poníženia. Muži, ktorí sú vysväcovaní ležia tvárou k zemi, v
polohe uznávajúcej ich nehodnosť pre ich úrad a ich potrebu Božej
nadľudskej pomoci.
Ak si ženatý muž, spomeň si na deň, keď si sa ženil. Pred oltárom si stál so
svojou milovanou manželkou chystajúc sa navzájom si sľúbiť vernosť. Jej
otec sedel iba niekoľko krokov od vás sledujúc, ako jeho dievčatko je
pripravené odovzdať sa do opatery iného muža. Tento iný muž (ty) nebol
pri nej, keď sa narodila, nebol tam aby ju podržal, keď sa učila chodiť,
nebol tam, aby ju držal v náručí keď plakala nad prvým chlapcom, ktorý ju
sklamal, tak ako tam jej otec vždy bol. Tento iný muž (ty) bol nehodný.
Keď si sa pozrel na krásu svojej manželky v ten deň, vedel si o svojej
nehodnosti, tak ako o nej vedel aj jej otec.
Nezávisle od tvojho súčasného životného stavu (ženatý, slobodný, alebo
zasvätený), Boh ťa volá aby si slúžil jemu a jeho Cirkvi. Dnes je ten deň aby
si uznal svoju hriešnosť a nedostatočnosť. Nie preto, aby si sa odsudzoval,
alebo znevažoval, ale aby si viac vnímal svoju potrebu po Bohu. Volaj dnes
na Pána. Padni na tvár vo svojej svätej hodine dnes a pros ho o milosť
slúžiť jemu, jeho Cirkvi a svojej rodine.

Pridaj komentár