Exodus 90 63. deň

KRISTUS ROZTRHOL OPONU
Denný smerovník: 9. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Izraeliti sa učia zhotoviť a ozdobiť svätostánok, sväté miesto, kde Boh prebýva uprostred
svojho ľudu. Tvoje telo je chrámom Ducha , čo robíš, aby si sa uistil, že Tvoje vnútro je
posvätené ako svätostánok, aby Boh mohol v Tebe prebývať?
Položky skutkov

 1. Dôsledne pokračuj v telesnom cvičení
 2. Udržuj záväzok voči svojmu bratstvu
 3. Nájdi si čas pre bratstvo aj mimo pravidelných stretnutí
 4. Dôsledne si konaj večerné spytovanie svedomia
 5. Ostávaj radostný
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Ex 26, 31 – 37
Urobíš aj oponu z belasého a červeného purpuru, z karmazínu a
niťového plátna s cherubmi! Urobíš ju tak, ako robieva umelec.
Potom ju zavesíš na štyri stĺpy z akáciového dreva, ktoré sú
potiahnuté zlatom, stoja na štyroch strieborných podstavcoch a ich
háčky sú tiež zo zlata. Oponu zavesíš na háčky a za ňu postavíš
archu zákona! Opona vám bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne!
Potom vo veľsvätyni položíš na archu zákona zľutovnicu. Stôl
umiestiš vonku pred oponou a na južnej strane svätostánku naproti
stolu svietnik, kým stôl bude stáť na strane severnej. Aj na vchod do
svätostánku urob oponu, pestrú, z belasého a červeného purpuru,
karmazínu a niťového plátna! Pre túto oponu urob päť stĺpov z
akáciového dreva, oblož ich zlatom, ich háčky budú tiež zo zlata, a
odlej pre ne päť medených podstavcov!

Rozjímanie:
Chrámová opona sa používala na oddelenie profánneho a
posvätného. Nikto nemal dovolené prejsť za oponu, pokiaľ nebol
určený na posvätné povinnosti a neprešiel rituálnym očistením. V
rajskej záhrade kráčal človek s Bohom slobodne a zjednocujúcim
spôsobom. Keď hriech vstúpil na svet, oddelil človeka od Boha.
Hriech zničil jednotu, ku ktorej nás Boh stvoril. Nenechaj sa
oklamať: hriech má aj dnes stále silu, ktorá nás oddeľuje od Boha a
od seba navzájom.
Človek sa rozhodol pre nejednotu s Bohom, ale náš nebeský Otec,
ktorý pozná svoje deti lepšie ako oni sami, vedel, že jediná vec,
ktorá naplní človeka, je jednota s ním. Človek si právom zaslúžil
smrť kvôli svojej nevernosti voči Bohu, ale Boh konal milosrdene.
Poslal svojho jediného Syna, aby prijal trest, ktorý si človek zaslúžil,
a aby splnil starú zmluvu. Obetovaná krv nášho ukrižovaného Pána
roztrhla závoj, ktorý oddeľoval človeka od Boha a dala človeku novú
dôveru, aby sa priblížil k Bohu a jeho svätej prítomnosti. „A keď
máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu
krv, tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest
cez svoje telo, … pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, …
“ (Hebr 10, 19 – 20, 22).
Keď vojak prebodol Ježišovi bok, vytiekla krv a voda. Oštep otvoril
svoju stranu (roztrhol oponu) a znovu sprístupnil jeho Najsvätejšie
srdce (Božie srdce) všetkým ľuďom. Boh dovolil roztrhnúť závoj a
otvoril Ti svoje srdce. Berieš ako samozrejmosť, že si v prítomnosti
jeho svätého tela a krvi? Konáš tak, akoby si mal nejaké právo na
Eucharistiu na základe svojich zásluh alebo dokonca na základe
toho, v ktorej časti sveta žiješ?
Kristova krvavá obeta, nie naše zásluhy, navždy zmenila vzťah
človeka s Bohom. Nájdi si dnes čas uznať to. Nájdi si čas, aby si
prejavil úctu obete, ktorú za Teba Kristus urobil. Vstúp cez
roztrhnutú oponu a do Najsvätejšieho srdca Božieho.

Pridaj komentár