Exodus 90 61. deň

JEDNOTA: JEDNO TELO, JEDNA CIRKEV
Denný smerovník: 9. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Izraeliti sa učia zhotoviť a ozdobiť svätostánok, sväté miesto, kde Boh prebýva uprostred
svojho ľudu. Tvoje telo je chrámom Ducha , čo robíš, aby si sa uistil, že Tvoje vnútro je
posvätené ako svätostánok, aby Boh mohol v Tebe prebývať?
Položky skutkov

 1. Dôsledne pokračuj v telesnom cvičení
 2. Udržuj záväzok voči svojmu bratstvu
 3. Nájdi si čas pre bratstvo aj mimo pravidelných stretnutí
 4. Dôsledne si konaj večerné spytovanie svedomia
 5. Ostávaj radostný
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Ex 26, 1 – 14
Potom urobíš svätostánok z desiatich záclon. Ony budú z niťového plátna, z
belasého a červeného purpuru a z karmazínu, urobíš ich s cherubmi, ako robieva
umelec! Dĺžka jednej záclony bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte. Všetky
záclony budú rovnakej miery. Päť záclon bude spojených dovedna a druhých päť
záclon bude tiež spojených dovedna. Potom urobíš z belasého purpuru očká na
samom kraji poslednej záclony jedného spojeného kusa a takisto urobíš na okraji
poslednej záclony druhého spojeného kusa. Prirobíš teda päťdesiat očiek na jednej
záclone a päťdesiat očiek prirobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného
kusa, a to tak, aby očká boli oproti sebe. Urobíš tiež päťdesiat zlatých sponiek a
záclony zopneš sponkami dovedna tak, aby svätostánok bol jedným celkom.
Potom z jedenástich kobercov z kozej srsti vyhotovíš prikrývku na svätostánok.
Každý koberec bude mať dĺžku tridsať lakťov a šírku štyri lakte. Jedenásť kobercov
bude mať rovnakú mieru. Potom spojíš päť týchto kobercov osve a takisto šesť
kobercov osve. Šiesty koberec však prehneš cez polovicu na priečelie svätostánku.
Na okraj posledného koberca spojeného kusa prirobíš päťdesiat očiek a takisto
päťdesiat na okraj posledného koberca druhého spojeného kusa. Urobíš tiež
päťdesiat medených sponiek, tieto sponky zastrčíš do očiek a prikrývku spojíš v

jeden celok. Z koberca, čo zo stanovej prikrývky visí ako prebytočný, nech polovica
prebytočného pokrovca visí na zadnej strane stánku. A z toho, čo je prebytočné na
dĺžku stanovej prikrývky, nech visí po lakti po oboch stranách svätostánku, aby ho
zakrývalo. Potom urobíš na stánok ešte prikrývku z červeno farbených baraních
koží a na to ešte pokrývku z tachášových koží.
Rozjímanie:
Dnes Boh usmerňuje výstavbu prenosného a prepracovaného stanu, v ktorom
bude umiestnená Archa zmluvy a všetko, čo bude potrebné pre liturgické
bohoslužby. Tu sa hovorí, že stan, hoci je vyrobený z niekoľkých záclon a
pokrývok, bude spolu spojený tak, že ho Mojžiš “spojí v jeden celok” (Ex 26, 11).
Toto je náznak od Otca, že aj vesmír je udržiavaný pohromade podobným
spôsobom a je vždy a navždy poznačený hlbokou jednotou.
Krátko pred svojim utrpením sa Ježiš vrúcne modlil: „Svätý Otče, zachovaj ich vo
svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.“ (Jn 17, 11). Kvôli
povahe kresťanstva sme všetci pokrstení do jedného mystického tela Kristovho.
Nie je možné byť kresťanom a individualitou; teda nebyť spojený s jediným telom
Kristovým, s Cirkvou. Oddeliť sa alebo odtrhnúť od Cirkvi znamená oddeliť od
toho tela, do ktorého si bol pokrstený. Znamená to oddeliť sa od Krista. Táto
jednota je pre samotné kresťanstvo tak nevyhnutná, že Ježiš si našiel čas na
založenie Cirkvi predtým, ako za ňu zomrel. Zanechal nám dokonca pápeža, pod
ktorým sa môže zjednotiť celý kresťanský svet. Vďaka Duchu Svätému je stále
prítomná neprerušená línia nástupcov sv. Petra (prvého pápeža), tak ako nám to
zasľúbil Kristus (porov. Mt 16, 18).
Je smutné, že počas našich 2 000 rokov sa kresťania rozdelili na početné sekty a
divízie. Niektorí sa označujú ako iné organizované „cirkvi“. Niektorí sa už nechcú
vôbec spájať s akoukoľvek organizovanou cirkvou, a chcú byť slobodní a nezávislí
kresťani (čo, ako sme už povedali, nie je v skutočnosti možné). Ako katolíci by
sme mali uznať smutnú realitu tohto rozdelenia medzi kresťanmi. Mali by sme to
uznať ako výzvu k práci na zjednotení Cirkvi, jedného Kristovho tela.
Satan sa teší z ľudského rozdelenia. Naša jednota, ako kresťanských mužov, by
mala svedčiť o pravde v ktorú veríme. Naša jednota – vrátane jednoty, ktorú
zažívate s bratstvom Exodu – by mala byť jednotou, ktorá dokáže vydržať každú
búrku. Teraz je čas sa tesnejšie a silnejšie spojiť, … potrebujete sa navzájom, aby
ste sa stali slobodnými a aby ste zostali slobodnými. Lebo neexistuje nič také ako
kresťanský individualizmus.
Muži Exodu by nikdy nemali byť v Cirkvi zdrojom nepokojov alebo nezhôd. Kvôli
jednote sa musíme zaviazať k všetkému čo Cirkev učí a veriť, že je to pravda. Nájdi
si dnes čas na rozhovor s Pánom o jednote – jednote ako mystického tela Krista a
jednote jednej Cirkvi. Ak v Cirkvi prežívaš bolesť, určite ju zdieľaj s Pánom a
počúvaj jeho láskyplnú odpoveď.

Pridaj komentár