Exodus 90 57. deň

ZÚČASTNI SA OBETE SVÄTEJ OMŠE
Denný smerovník: 9. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Izraeliti sa učia zhotoviť a ozdobiť svätostánok, sväté miesto, kde Boh prebýva
uprostred svojho ľudu. Tvoje telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je v tebe,
ktorého máš od Boha (1 Kor 6, 19). Ako ozdobuješ svoj chrám? Čo vpúšťaš na toto
sväté miesto? Čo robíš, aby si sa uistil, že Tvoje vnútro je posvätené ako
svätostánok, aby Boh mohol v Tebe prebývať?
Položky skutkov:

 1. Dôsledne pokračuj v telesnom cvičení. Keďže Boh uznal naše telá za hodné
  toho, aby v nich prebýval, potrebujeme mať k nim primeranú úctu. Staraj sa o
  svoj chrám. Posilňuj ho. Udržuj ho aktívny a neustále v dobrej kondícii, aby Bohu
  dobre slúžil.
 2. Udržuj záväzok voči svojmu bratstvu. To, čo Ťa vyviedlo z Egypta je požehnaný
  čas zodpovednosti voči bratstvu. Tvoje vyslobodenie je udelené skrze modlitbu,
  asketizmus a toto bratstvo. Nenechaj seba alebo svojich bratov v izolácii. Udržuj
  svoj záväzok voči bratstvu, hlavne účasťou na jeho stretnutiach.
 3. Nájdi si čas pre bratstvo aj mimo pravidelných stretnutí. Muži Exodu si všimli,
  že deviaty a desiaty týždeň sú z pohľadu udržania morálky najnáročnejšie. To z
  nich robí ideálny čas na spoločné strávenie času. Bez ohľadu na to, koľkí z vás to
  dáte, naplánujte si čas pre posvätný oddych buď tento alebo budúci týždeň. A
  potom to uskutočnite bez ohľadu na počasie.
 4. Dôsledne si konaj večerné spytovanie svedomia. Vernosť vo večernom
  spytovaní postupne vytvorí predpoklad úspešnosti nasledujúcich dní. Teraz sa
  formujú tvoje zvyky. Drž sa ho a prinesie Ti bohaté milosti v 91. deň.
 5. Ostávaj radostný. Toto sa nikdy nedá dostatočne zdôrazniť. Ak zlyháš v radosti,
  je to pravdepodobne preto, že zlyhávaš vo vďačnosti alebo v nádeji. Nedal Ti Otec
  milosť dotiahnuť to do 9. týždňa? Dal a ostane Ti verný počas celej cesty do
  zasľúbenej zeme. Buď vďačný a maj nádej, lebo to Ti pomôže ostať radostným.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 25, 1 – 9
Tu Pán hovoril Mojžišovi: „Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary.
Od každého, kto dá dobrovoľne vyberte dar pre mňa! Takéto dary máte od

nich prijať: Zlato, striebro a meď, belasý a červený purpur, karmazín,
jemné plátno a kozie súkno, baranie kože, tachášové kože, akáciové
drevo, olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého
kadidla, ónyxové kamene a iné drahokamy na vyloženie efódu a
náprsníka. Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich. Celkom
podľa toho, čo ti teraz ukážem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru
všetkého jeho náradia to vyhotovíte!
Rozjímanie:
Ako kresťania nemusíme robiť rovnakú obetu, akú Boh požadoval v
dnešnom čítaní Exodusu. Ale znovu nás žiada, aby sme sa obetovali na
podporu práce Cirkvi. V skutočnosti sa od kresťanských mužov žiada, aby
dali viac než len zlato a striebro, ktoré Boh od Izraelitov požadoval. Svätý
Pavol nám hovorí, že sa od nás žiada, aby sme dali naše telá ako obeť pre
Boha a pre Cirkev. „Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste
svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú
bohoslužbu.“ (Rim 12, 1).
Katechizmus to krásne vysvetľuje:
Cirkev, ktorá je Kristovým telom, má účasť na obete svojej Hlavy.
S ním je aj ona celá obetovaná. Spája sa s jeho príhovorom u Otca za
všetkých ľudí. V Eucharistii sa Kristova obeta stáva aj obetou údov jeho
tela. Život veriacich, ich vzdávanie chvály, ich utrpenie, ich modlitba a ich
práca sa spájajú s Kristovým životom, s jeho vzdávaním chvály, utrpením,
modlitbou, prácou a s jeho dokonalou obetou, a tak nadobúdajú novú
hodnotu. Kristova obeta prítomná na oltári dáva všetkým generáciám
kresťanov možnosť spojiť sa s jeho obetou. (KKC 1368)
Urob si chvíľku a porozmýšľaj nad svojou účasťou na omši. Nudíš sa?
Ľahko sa tvoja myseľ zatúla? Považuješ eucharistickú modlitbu za niečo,
čo sa týka iba kňaza, zatiaľ čo ľudia v laviciach sa jednoducho pozerajú?
Alebo plne a aktívne vstupuješ do Kristovej obete pri každej omši?
Pokús sa naplno vstúpiť do omše v myšlienkach uskutočnením duchovnej
obety počas Obetovania (v čase, keď sú bežne vyzbieravané peniaze a
prinášané obetné dary) a zapojením sa do eucharistických modlitieb. Ak
tak urobíš, keď príde čas na prijatie Eucharistie, budeš dobre pripravený
prežitím bolestí Veľkého piatku počas obety na oltári. Oslava
zmŕtvychvstalého Pána (mini-Veľká noc) a prijatie Eucharistie budú potom
pre teba tým najzmysluplnejším a najdôležitejším. Zváž to dnes v modlitbe
a urob rozhodnutie s Pánom, aby si sa viac zúčastňoval na obete omše.

Pridaj komentár