Vyznanie viery

/ Cirkev / Vyznanie viery / Desatoro / Blahoslavenstvá / Cirkevní otcovia / Dogmatika / Meditácia / Ruženec / Cnosti / Smrteľné hriechy / Katechetika / Rétorika

Verím v Boha Otca,
Všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Boha Ježiša Krista,
Jednorodeného Syna Božieho,
nášho Pána a Kráľa,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny.
Trpel za vlády Poncia Piláta.
Bol ukrižovaný.
Umrel a bol pochovaný.
Zostúpil do pekla.
Tretieho dňa vstal z mŕtvych.
Vstúpil do Neba.
Sedí po pravici Otca
a zasa príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych
a Jeho kráľovstvu nebude konca.

Verím v Boha Ducha Svätého,
Pána a Oživovateľa, Tešiteľa nášho,
ktorý vychádza z Otca skrze Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva
tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov.

Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
Verím v spoločenstvo svätých.
Očakávam vzkriesenie tela
a život budúceho veku.