Dogmatika

Rozdelenie dogmatiky:

Zvláštna vierouka (špeciálna dogmatika) sa delí na tieto časti – traktáty – (z lat. traktát učená rozprava).

1. TRINITOLÓGIA O Bohu Jedinom a Trojjedinom, t. j. o tajomstve Boha v sebe (De Deo Uno etTrino).
2. CREATOLÓGIA O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi, t. j. o pôvode sveta a ľudského rodu a jehopovýšení do nadprirodzeného stavu (De Deo Creatore et Elevante).
3. KRISTOLÓGIA O Vtelenom Slove, t. j. o tajomstve Krista, ku ktorému sa pripája Panna Mária, ktorá je Matkou a Spoločníčkou vo všeobecnej ekonómii spásy (Christologia, Mariologia).
3.1 MARIOLÓGIA
4.. ECCLESIOLÓGIA O Kristovej milosti a O Vliatych čnostiach, t.j. o živote Krista Hlavy v jeho Tele, ktorým je Cirkev a účasti na jeho živote (Ecclesiologia, De gratia).
4.1 GRATIOLÓGIA
5. SACRAMENTOLÓGIA O sviatostiach, ktorými sa Kristovo Telo – Cirkev, organicky buduje a vzrastá v poriadku k večnému životu (Sakramentologia).
6. PNEUMATOLÓGIA
7. ESCHATOLÓGIA O Bohu Dokonateľovi, t. j. o posledných veciach sveta a človeka (Eschatologia).