Desatoro

/ Cirkev / Vyznanie viery / Desatoro / Blahoslavenstvá / Cirkevní otcovia / Dogmatika / Meditácia / Ruženec / Cnosti / Smrteľné hriechy / Katechetika / Rétorika

To, ako znie desatoro Božích prikázaní postupom času prechádza drobnými úpravami, ktoré uľahčujú jeho porozumenie

  1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal.
  2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
  3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
  4. Cti otca svojho i matku svoju.
  5. Nezabiješ.
  6. Nezosmilníš.
  7. Nepokradneš.
  8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
  9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
  10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.