Archív značiek: Prijímanie na ruku

Aktuálne otázky kladené v súvislosti s pandémiou koronavírusu

Bratislava 20. decembra (TK KBS) Keďže na Tlačovú kanceláriu KBS sa čitatelia obracajú s rozličnými otázkami, ktoré sa týkajú očkovania, pripravili sme niekoľko vysvetlení, ktoré budeme priebežne aktualizovať.

Možno si voči vakcinácii uplatniť výhradu vo svedomí?

Nie. Výhrada vo svedomí sa týka takého konania, ktoré je vo svojej podstate zlé. Preto ho niekto odmieta, hoci by ho k tomu nútili. Keď ide napríklad o vykonanie potratu alebo eutanázie, môžeme hovoriť o výhrade vo svedomí pre lekára či zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa na tom odmieta podieľať. Očkovanie ako také však vo svojej podstate zlé nie je. Ak ho niekto odmieta, nemôže sa odvolávať na výhradu vo svedomí. Takisto v prípade, ak niekto odmieta prijímanie do rúk. Nemôže sa odvolávať na výhradu vo svedomí. 

V tejto súvislosti treba dať správnu mieru aj skutočnosť, že vlastné svedomie nemožno klásť kedykoľvek a akokoľvek nad zákony a pravidlá, ktoré platia v spoločnosti. Lebo aj svedomie sa môže mýliť. Ak nie je správne formované, môže sa stať úzkostlivým či škrupulóznym alebo naopak, môže zostať zaslepené alebo umlčané. V takýchto prípadoch nevynáša správne úsudky. O svedomie sa treba starať a omyly svedomia nie sú vždy bez viny! Jedine nezavinená „nevedomosť hriech nečiní“. Ak človek nadobudnutie primeraného poznania pre svoje svedomie zanedbal, či už z lenivosti, tvrdohlavosti, ľahostajnosti (…), tak sa nerozhoduje a nekoná správne a je vinný aj pred Bohom, hoci sa rozhodoval a konal na základe svojho svedomia. Svedomie nemá principiálne morálne „absolutórium“. Nijakého človeka naozaj nemožno nútiť, aby konal proti svojmu svedomiu, ale zároveň je každý človek povinný sa o svoje svedomie starať a formovať ho – katolík v súlade s učením Cirkvi!

Ak sa niekto rozhodne, že bude jazdiť vľavo v takej krajine, kde všetci jazdia vpravo, nemôže sa odvolávať na slobodu svedomia. Hoci o tom, na ktorej strane vozovky sa jazdí, nerozhoduje Sväté písmo ani katechizmus, ale je to vec spoločenskej dohody. Správne formované svedomie túto spoločenskú dohodu rešpektuje, a nepokúša sa nad ňu vyvyšovať. Ak by sme chceli parafrázovať Sväté písmo, v tomto prípade sa dáva „cisárovi, čo je cisárovo“. Štát určuje pravidlá, ktoré pokladá za nevyhnutné pre chod spoločnosti, a veriaci ich rešpektujú, ak sú morálne dobré alebo aspoň neutrálne. Môžu ich odmietnuť iba vtedy, ak sú principiálne nemorálne. 

Je primerané odmietať vakcíny kvôli ich spojeniu s abortom?

Nie. Mnohokrát bolo objasnené, že spojenie s abortom je natoľko vzdialené, že v danej situácii nikto, kto sa nechá zaočkovať, nepácha hriech. Aj táto skutočnosť súvisí so správnym formovaním svedomia. Lebo vo svete, v ktorom žijeme, žiaľ, nie je možné dosiahnuť absolútnu nespojitosť s hriechom pri všetkom, čo robíme. Ako kresťania sa usilujeme, aby táto spojitosť bola čo najmenšia. Zároveň v pokore chápeme, že ju nie sme schopní na 100 percent odstrániť. Lebo čokoľvek kupujeme, od nášho oblečenia, cez benzín do auta, cez telefóny a počítače, cez potraviny, nápoje, atď., môže mať, a neraz preukázateľne má určitú spojitosť s hriešnym konaním druhých ľudí, a to aj veľmi vážnym, s konaním bezohľadným voči ľudským životom alebo voči ľudskej dôstojnosti. Stačí si prečítať o kobaltových baniach, kde sa ťažia suroviny na výrobu súčiastok zariadení, prostredníctvom ktorých čítame články na internete… Alebo sa zamyslieť nad tým, ako dodnes profitujeme z práce otrokov – v minulosti i súčasnosti.

Vakcíny (ako napr. Pfizer alebo Moderna), ktoré sa u nás často používajú, nie sú vyrobené z buniek potrateného plodu. Pri ich testovaní boli využité látky veľmi vzdialeno súvisiace s bunkovou líniou vypestovanou z tkaniva odobratého pred desiatkami rokov z potrateného plodu. Podobným spôsobom však boli pri vývoji testované takmer všetky bežne používané lieky. 

Ak by sme takisto prísne ako niektorí posudzujú vakcíny proti covid19 posudzovali všetko ostatné, museli by sme nielen prestať užívať bežné lieky, ale v podstate aj opustiť spoločnosť a vrátiť sa k pestovaniu vlastných potravín, výrobe vlastného oblečenia, samozrejme bez strojov, atď. 

Potraty bude Cirkev vždy odmietať. A vždy bude žiadať, aby aj testovanie liečiv nemalo s nimi spojitosť. Zároveň je vecou Cirkvi, nie hocikoho, definovať mieru toho, čo je prijateľné a čo je neprijateľné pre túto spojitosť: lebo nulová spojitosť so zlom v našom živote, žiaľ, neexistuje. Snažíme sa ju minimalizovať, nevieme ju však na 100 percent odstrániť. 

_
Martin Kramara
hovorca KBS

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211220017&fbclid=IwAR1K1WFF8hvk_x0woB_Lt6caOa_soP62cdclpM-tE7t2lUw3o_Q15Wwtejg

Prijímanie na ruku

„Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk.“ (KBS)
https://m.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200619031

„Prijímanie Eucharistie do rúk nespôsobuje jej zneuctenie, znesvätenie, ani profanáciu. Je to súčasť praxe Cirkvi a jedna z možností ako prijímať.“ pápež František (generálna audiencia, Rím marec 2018)
https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200507032

„O jednom spôsobe prijímania nemáme uvažovať ako o „lepšom“ a druhom ako o „horšom“.“ Sekretár Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Mons. Roche
https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200507032

„Prosím vás, drahí veriaci, ktorí by ste radšej prijali Eucharistiu do úst: prijmite ju za týchto okolností s ohľadom na ostatných do rúk. Neznesvätíte ju, ani nepoškvrníte.“ Martin Kramara hovorca KBS
https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200507032

„Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná choroba, chvenie rúk, nutnosť opierať sa o barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru.“
http://horne.lefantovce.nrb.sk/ako-spravne-prijimat-sv-prijimanie-na-ruku/

Usmernenie pre Nitru:
„Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst – a následne si dezinfikuje ruky.“
http://www.biskupstvo-nitra.sk/pokyny-pre-poskytovanie-duchovnej-sluzby-pocas-druhej-vlny-covid-19/

K výhrade vo svedomí sa otcovia biskupi vyjadrujú tu:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211220017&fbclid=IwAR1K1WFF8hvk_x0woB_Lt6caOa_soP62cdclpM-tE7t2lUw3o_Q15Wwtejg