Archív značiek: Exodus 90 69. deň

Exodus 90 69. deň

KADIDLO A NEBESKÁ LITURGIA
Denný smerovník: 10. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Si v drsnej horskej púšti na úpätí hory Sinaj. Posúď ako sa s Izraelitmi v
púšti uplatní tvoja nová sloboda. Použiješ ju na to, aby si slúžil Pánovi
alebo slúžil samému sebe. Iba jeden ťa vyslobodí.
Položky skutkov:

  1. Buď v kontakte so svojou kotvou
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Stále sa spoliehaj na Pána.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 30, 1 – 10
Zhotovíš aj oltár na pálenie kadidla! Urobíš ho z akáciového dreva, lakeť
dlhý a lakeť široký, teda štvorcový, a dva lakte vysoký! Jeho rohy budú z
neho vyčnievať. Obložíš ho čistým zlatom, aj jeho dosku a jeho steny
dookola, aj jeho rohy, a dookola ho obrúbiš zlatým vencom! Pod veniec
zhotovíš na obe strany po dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch
stranách, aby sa cez ne dali pretiahnuť tyče a aby bolo možno oltár nosiť.
Tyče urobíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom! A postavíš ho pred
oponu, ktorá visí pred archou zákona, pred zľutovnicu, čo je nad zákonom,
kde sa ti budem ja zjavovať. Áron bude na ňom spaľovať voňavé kadidlo.
Bude ho páliť každé ráno, keď upraví lampy. Aj v podvečer ho zapáli, keď
rozsvieti lampy. To bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred Pánom z
pokolenia na pokolenie. Na ňom nesmiete obetovať iné kadidlo, ani
zápalnú obetu, ani obetu jedál, ani vylievať naň tekutú obetu. Áron na

ňom raz do roka vykoná zmierny obrad s krvou obetovanou za hriechy, čo
je na zmierenie. Zmierenie vykoná na ňom raz do roka a bude to z
pokolenia na pokolenie. On bude presvätý Pánovi.“
Rozjímanie:
Použitie kadidla je bežné pre hebrejskú aj kresťanskú liturgiu a existuje už
tisíce rokov. Existuje mnoho dôvodov na použitie kadidla pri
bohoslužbách: jeho vôňa, jeho „mimosvetské (nadprirodzeno)“ pohyb
okolo svätyne a jeho schopnosť pozdvihnúť oči a myseľ k Bohu. Kadidlo
má tiež spojenie s nebeskými ríšami.
Žalmista prosí Pána, ktorý volá: „2 Moja modlitba nech sa vznáša k tebe
ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. “ (Žalm 141: 2).
V Zjavení Jána sa píše, že „3 Prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so
zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám
všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. 4 A dym kadidla s
modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha. “(Zjavenie apoštola
Jána 8: 3–4). Ak sa kadidlový dym používa na sprevádzanie modlitieb
svätých dna trón Boha, o to dôležitejšie je pre nás, Cirkev na zemi, využiť
tak mocnú sväteninu.
Rohy vyčnievajú z oltára ako súčasť pozemskej liturgie Izraela. V popise
nebeskej liturgie v Knihe Zjavenia Jána čítame „13 Zatrúbil šiesty anjel. A
počul som hlas od rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom;“ (Zjavenie
9:13). Zemský i nebeský oltár sú ozdobené rohmi. Toto ukazuje, že
liturgia, ktorej sa zúčastňujeme na Zemi – štruktúra, pravidlá, pachy,
zvončeky, farby a činy – je navrhnutá tak, aby čo najviac odrážala dokonalé
uctievanie Boha, nebeskú liturgiu. Keď nabudúce sa s stretnete s kadidlom
pri svätej omši, ako dym chrli do svätyne, vedzte, že spájate svojich
predkov, anjelov a svätých v jednej univerzálnej obeti Bohu.
Strávte dnes nejaký čas o uvažovaní o posvätnej liturgií. Dajte Bohu čas,
aby vám povedal všetko o každej časti, jej funkcii a jej plodoch. Ak máte
nezodpovedané otázky týkajúce sa niektorých častí liturgie, napíšte ich a
vyhľadajte odpovede. Rovnako ako použitie kadidla, aj iné časti liturgie, ak
sa správne používajú, nás majú veľa naučiť o Bohu, nás samých a našom
vzťahu s ním.