Archív značiek: Bratislava

Príhovor pápeža Františka v Dóme sv. Martina

Drahí bratia biskupi, drahí kňazi, rehoľníčky, rehoľníci a seminaristi, drahí katechéti, sestry a bratia, dobrý deň!

Srdečne vás pozdravujem a ďakujem Mons. Stanislavovi Zvolenskému za jeho slová. Ďakujem za pozvanie, aby som sa cítil ako doma: prichádzam k vám ako váš brat, a preto sa cítim ako jeden z vás. Som tu, aby som s vami zdieľal vašu cestu, -toto je úlohou biskupa, čiže pápeža-, vaše otázky, očakávania a nádeje tejto cirkvi a tejto krajiny. A keď už hovoríme o krajine, práve som pani prezidentke povedal, že Slovensko je báseň! Zdieľanie, to  bol štýl prvej kresťanskej komunity: jednomyseľne zotrvávali na modlitbách, kráčali spoločne (porov. Sk 1,12-14). Aj sa hádali, ale kráčali spoločne.

To je prvá vec, ktorú potrebujeme: Cirkev, ktorá kráča spolu a prechádza po cestách života s horiacou fakľou Evanjelia. Cirkev nie je pevnosťou, nie je mocenskou štruktúrou, či hradom, ktorý je postavený na návrší, hľadiaci zhora na svet s odstupom a vystačí si sám. Tu v Bratislave hrad už je a je krásny. Ale Cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi cez radosť Evanjelia- nie je hrad; je kvasom, z ktorého sa vytvára Kráľovstvo lásky a pokoja v ceste sveta. Prosím vás, nepodľahnime pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti! Cirkev musí byť pokorná ako bol pokorný Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého (*teol.: úplné vnútorné vyprázdnenie) a stal sa chudobným, aby nás obohatil (porov. 2 Kor 8,9): prišiel, aby prebýval medzi nami a vyliečil naše zranené človečenstvo.

 Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vo vnútri – nezabudnime na to: zdieľať, kráčať spolu, prijímať otázky a očakávania ľudí. Toto nám pomáha oslobodiť sa od zameranosti na seba samých: centrom Cirkvi …. Kto je centrom Cirkvi? To nie je Cirkev! A keď sa Cirkev pozerá len na samú seba, skončí ako žena v evanjeliu: zhrbená, hľadiaca na svoj pupok (porov. Lk 13, 10-13). Stredom Cirkvi nie je ona sama! Zanechajme prílišné starosti o samých seba, o naše štruktúry či o to ako sa spoločnosť na nás pozerá.  A to nás nakoniec privedie k „teológii líčenia“… Ako sa lepšie nalíčiť…? Ponorme sa radšej do skutočného života ľudí, reálneho života ľudí a položme si túto otázku: aké sú potreby a duchovné očakávania nášho ľudu? Čo očakávame od Cirkvi? Zdá sa mi dôležité snažiť sa odpovedať na tieto otázky a prichádzajú mi na um tri slová.

Prvé je sloboda. Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv.

Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň. Na to, aby ste mali skutočnú slobodu, nestačí, aby sme boli slobodní na vonkajšej rovine alebo v spoločenských štruktúrach. 

Sloboda nás priamo volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy. Toto je náročné a máme z toho strach. Niekedy je jednoduchšie nenechať sa vyprovokovať konkrétnymi situáciami a kráčať ďalej tak, že opakujeme minulosť, bez srdca, bez rizika voľby: radšej sa vliecť životom a robiť to, o čom druhí rozhodujú za nás – možno dav alebo verejná mienka, alebo veci ktoré nám médiá predávajú. To nie je dobré. A dnes často robíme veci, o ktorých za nás rozhodujú médiá. A stratíte slobodu.

Pripomeňme si dejiny izraelského národa: trpeli za tyranskej vlády faraóna, boli otrokmi; potom ich Pán vyslobodil, ale na to, aby dosiahli skutočnú slobodu – nielen od nepriateľov – museli prejsť púšťou, teda namáhavou cestou. A začali premýšľať: „Neviem, či nám nebolo lepšie predtým; mali sme na jedenie aspoň cibuľu…“. Je to veľké pokušenie: radšej trochu cibule než námaha a riziko súvisiace so slobodou. To je jedno z pokušení. Včera som v rozhovore s ekumenickou skupinou spomínal Dostojevského „Veľkého inkvizítora“. Kristus sa v tajnosti vracia na zem a inkvizítor mu vyčíta, že dal ľuďom slobodu. Stačí kúsok chleba a niečoho iného; stačí kúsok chleba a niečo iné. Stále to pokušenie, pokušenie cibule. Radšej trochu cibule a chleba ako námaha a riziko slobody. Nechávam na vás, aby ste sa nad týmito vecami zamysleli.

Niekedy nás táto predstava ohrozuje aj v Cirkvi: radšej mať všetko vopred stanovené, zákony, ktoré treba dodržať, bezpečnosť a uniformnosť, než byť zodpovední a dospelí kresťania, ktorí myslia, pýtajú sa vlastného svedomia a vedia aj spochybniť svoje predstavy. Mať všetko regulované je začiatkom kazuistickej morálky. V duchovnom a cirkevnom živote máme pokušenie hľadať falošný pokoj, ktorý nám zaručuje bezproblémový stav, namiesto evanjeliového ohňa, ktorý nás znepokojuje, ktorý nás premieňa. Bezpečná egyptská cibuľa je pohodlnejšia ako neznáme púšte. Avšak Cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody – aj v duchovnom živote – hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to možno zvyknutí; ale mnohých iných – najmä v mladších generáciách – neláka ponuka viery ktorá im nenechá vnútornú slobodu, nepriťahuje ich Cirkev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať.

Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu, ale Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta; chce byť „fontánou“ nádeje v živote ľudí. Je to riziko. Je to výzva. Hovorím to predovšetkým pastierom: vy vykonávate slúžbu v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa spustili mnohé demokratické procesy – ale sloboda je ešte stále krehká. Je krehkou predovšetkým v srdci a v mysli ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity. Vyjsť z tohoto a nechajte ich rásť v slobode! Nech sa nik necíti utláčaný, ale každý nech má možnosť objaviť slobodu Evanjelia a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom; a to s dôverou človeka, ktorý vie, že pred Ním si môže niesť svoj príbeh a svoje rany bez strachu a bez pretvárok, bez starostí o to, aby sme museli obhájiť svoj obraz. Aby sme dokázali povedať: „Som hriešnik“, ale aby sme to povedali úprimne, nie aby sme sa bili do pŕs a ďalej verili, že sme spravodliví. Sloboda. Nech je evanjeliová zvesť oslobodzujúca a nikdy nie utláčajúca. A nech je Cirkev znakom slobody a prijatia!

Som si istý, že sa nikdy nedozvieme, odkiaľ to pochádza. Poviem vám niečo, čo sa stalo pred nejakým časom. Ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi. Povedal: „No, boli sme 400 rokov pod Turkami a trpeli sme. Potom 50 rokov pod komunistami a trpeli sme. Ale sedem rokov s týmto nunciom bolo horších ako obe tieto veci!“ Niekedy sa sám seba pýtam: koľko ľudí môže povedať to isté o svojom biskupovi alebo farárovi? Koľko ľudí? Nie, bez slobody, bez otcovstva to nejde.

Druhé slovo, prvé bolo sloboda – tvorivosť. Ste deťmi veľkej tradície. Vaša náboženská skúsenosť má pôvod v kázaní a v službe žiarivých osobností sv. Cyrila a Metoda. Oni nás učia, že evanjelizácia nie je nikdy jednoduchým opakovaním minulosti. Radosťou Evanjelia je vždy Kristus, ale cesty, ktorými sa táto radostná zvesť má šíriť časom a dejinami sú rozdielne. Cesty sú všetky rozdielne. Cyril a Metod kráčali spolu po týchto končinách európskeho kontinentu a zapálení túžbou po ohlasovaní evanjelia vymysleli novú abecedu, aby mohli preložiť Bibliu, liturgické texty a kresťanskú náuku. 

Tak sa stali apoštolmi inkulturácie viery tu u vás. Vymysleli nové jazyky na šírenie Evanjelia; boli tvoriví v pretlmočení kresťanského posolstva; boli tak blízko ľudu s ktorým sa stretali, že sa naučili rozprávať ich jazykom a prijali ich kultúru. Nepotrebuje toto isté aj dnešné Slovensko? Pýtam sa. Nie je snáď toto najurgentnejšou úlohou Cirkvi pri dnešných európskych národoch: vymyslieť nové „abecedy“, aby zvestovala vieru? V pozadí máme bohatú kresťanskú tradíciu. V mysli mnohých ľudí je žiaľ táto tradícia dnes len v spomienkach na minulosť, ktorá už nehovorí a neposkytuje orientáciu pri životných rozhodnutiach.

Zoči voči strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky; neosoží nám zabarikádovať sa v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, je otvorené! Je v platnosti, je v platnosti, pokračuje. Spomeňme si na tých mužov, ktorí chceli priniesť ochrnutého človeka až k Ježišovi, ale nebolo miesta ani predo dvermi. Odkryli strechu a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý (porov. Mk 2,1-5). Boli tvoriví! Tvárou v tvár ťažkostiam – „Ale ako to urobíme?“ …. „Ach, urobme to!“ – tvárou v tvár generácii, ktorá možno neverí, ktorá stratila zmysel pre vieru, alebo ktorá zredukovala vieru na zvyk či viac-menej prijateľnú kultúru, skúsme otvoriť dieru a byť kreatívni! Sloboda, kreativita… Aké krásne, keď vieme nájsť nové cesty, spôsoby a jazyky na zvestovanie Evanjelia! A my si môžeme pomôcť ľudskou tvorivosťou, každý z nás má aj túto možnosť, ale veľkým kreatívcom je Duch Svätý! On je ten, kto nás nabáda k tvorivosti! Ak svojím kázaním a svojou pastoráciou už nedokážeme vojsť dnu bežnou cestou, snažme sa otvoriť iné priestory; skúsme inými cestami.

A tu urobím jednu zátvorku. Kázanie. Ktosi mi povedal, že v Evangelii gaudium som sa príliš zastavil pri homílii, pretože je to jeden z problémov tejto doby. Áno, homília nie je sviatosť, ako tvrdili niektorí protestanti, ale je to svätenina! Nie je pôstnym kázaním, nie, je to niečo iné. Je v srdci eucharistie. A myslite na veriacich, ktorí musia počúvať homílie trvajúce 40 minút, 50 minút, na témy, ktorým nerozumejú, ktoré sa ich nedotýkajú… Prosím vás, kňazi a biskupi, dobre si premyslite, ako pripraviť homíliu, ako ju urobiť, aby ste mali kontakt s ľuďmi a aby sa nechali inšpirovať biblickým textom.

Homília by zvyčajne nemala byť dlhšia ako desať minút, pretože ľudia po ôsmich minútach strácajú pozornosť, s výnimkou ak je veľmi zaujímavá. Čas by však mal byť 10-15 minút, nie viac. Jeden môj profesor homiletiky hovorieval, že homília musí mať vnútornú súdržnosť: myšlienku, obraz a cit; aby ľudia odchádzali s myšlienkou, obrazom a niečím, čo pohlo ich srdce. Tak jednoduché je ohlasovanie evanjelia! A tak kázal, že Ježiš berie vtáky, berie polia, berie toto… konkrétne veci, ale aby ľudia rozumeli. Prepáčte, ak sa k tomu vrátim, ale znepokojuje ma to… [potlesk] Dovolím si zlomyseľnosť: potlesk začali rehoľné sestry, ktoré sú obeťami našich homílií!

Cyril a Metod otvorili túto novú kreativitu, tak urobili a hovoria nám toto: Evanjelium nemôže rásť, pokiaľ nie je zakorenené v kultúre národa, t.j. v jeho symboloch, otázkach, slovách a postojoch. Obaja bratia museli čeliť mnohým prekážkam a boli prenasledovaní. Veď to viete. Boli obvinení z herézy, lebo sa opovážili prekladať jazyk viery. Toto je ideológia, ktorá sa rodí z pokušenia mať veci uniformné. Za snahou chcieť byť uniformný sa skrýva ideológia. Evanjelizácia je však procesom inkulturácie: je úrodným semenom novosti; je novosťou Ducha, ktorý všetko obnovuje. „Roľník seje,“ povie Ježiš, „potom ide domov a spí. On nevstáva, aby videl, či rastie, či klíči… To Boh dáva rast.“ V tomto zmysle život príliš nekontrolujte: nechajte život rásť, ako to robili Cyril a Metod. Je na nás, aby sme dobre zasiali a starali sa oň ako otcovia. Roľník sa stará, ale nechodí každý deň na kontrolu, aby videl, ako rastie. Ak to robí, zabije rastlinu.

Sloboda, kreativita a napokon, dialóg. Cirkev, ktorá formuje ľudí v zmysle vnútornej a zodpovednej slobody a ktorá vie byť tvorivá ponoriac sa do dejín a kultúry, je tiež Cirkvou, ktorá vie viesť dialóg so svetom – s tými, ktorí vyznávajú Krista, hoci nie sú „naši ľudia“; s tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou duchovného hľadania; a tiež s tými, ktorí neveria. Nie je selektívny, nie je to dialóg s malou skupinou, ale so všetkými: s veriacimi, s tými, ktorí sa usilujú o svätosť, s vlažnými a s neveriacimi. Hovorí s každým. Je to Cirkev, ktorá – podľa príkladu Cyrila a Metoda – pevne spája Východ a Západ, s ich rozličnými tradíciami a citlivosťou. Je to spoločenstvo, ktoré zvestovaním Evanjelia lásky vytvára spoločenstvo, priateľstvo a dialóg medzi veriacimi, medzi rôznymi vierovyznaniami a medzi národmi.

Jednota, spoločenstvo a dialóg sú vždy krehké, najmä vtedy, keď máme za sebou bolestné dejiny, ktoré zanechali jazvy. Spomienky na zranenia môžu nechať skĺznuť k zatrpknutosti, nedôvere, ba aj opovrhnutiu; a podnecujú nás, aby sme sa oddeľovali ohradami od tých, ktorí sú iní ako my. Rany však môžu byť aj priechodmi či otvormi, cez ktoré napodobňujúc rany nášho Pána umožňujú priechodu Božieho milosrdenstva. Jeho milosti, ktorá mení životy a robí z nás šíriteľov pokoja a zmierenia. Viem, že máte príslovie: „Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“. Toto nás inšpiruje. Je to veľmi evanjeliové! Je to Ježišova výzva, aby sme prerušili začarovaný a ničivý kruh násilia, aby sme nastavili druhé líce tomu kto udiera, aby sme dobrom premáhali zlo (porov. Rim 12,21).

Zaujala ma jedna udalosť zo života kardinála Korca. Bol to jezuitský kardinál, bol prenasledovaný režimom, uväznený a nútený tvrdo pracovať, až ochorel. Keď prišiel do Ríma pri príležitosti Jubilea v roku 2000, išiel do katakomb, zapálil sviečku za svojich prenasledovateľov a prosil pre nich o milosrdenstvo. Toto je Evanjelium! Toto je Evanjelium! Rastie v živote a v dejinách skrze pokornú lásku, skrze trpezlivú lásku.

Drahé a drahí, som Bohu vďačný za to, že som tu s vami; a ďakujem vám zo srdca za to, čo robíte, i za to, čím ste a za to, čo urobíte inšpirovaní touto homíliou, ktorá je zároveň semienkom, ktoré zasievam… Uvidíme, či rastliny vyrastú! Prajem vám, aby ste naďalej kráčali cestou evanjeliovej slobody, v tvorivosti viery a v dialógu, ktorý vyviera z Božieho milosrdenstva. Boh nás stvoril ako bratov a sestry a volá nás k tomu, aby sme boli tvorcami pokoja a svornosti. Zo srdca vás žehnám. A, prosím vás, modlite sa za mňa. Ďakujem!

Spor u evanjelikov – článok z denníka Postoj

Priaznivci Polckovej volajú po tolerancii, no nadávajú nám do zradcov a tmárov

Autor: Adam Takáč
Prevzaté z: https://svetkrestanstva.postoj.sk/58545/priaznivci-polckovej-volaju-po-tolerancii-no-nadavaju-nam-do-zradcov-a-tmarov

Rozhovor s evanjelickým biskupom Jánom Hroboňom o farárke Anne Polckovej a reakciách, ktoré vyvolalo stanovisko vedenia ECAV.

Evanjelickí biskupi minulý týždeň vydali pastorálne stanovisko k témam o sexuálnej etike. Ohradili sa v ňom voči liberálnym vyjadreniam niektorých kazateľov, ktorí ich verejne prezentujú v médiách alebo na sociálnych sieťach. Narážali konkrétne na názory známej bratislavskej farárky Anny Polckovej o homosexualite a vyzvali ju, aby zvážila svoje zotrvanie v duchovnej službe.

Biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň pre Postoj hovorí, prečo sa rozhodlo vedenie cirkvi ozvať práve teraz, aké ohlasy mali od veriacich na farárku Polckovú, prečo považuje reakciu Ondreja Prostredníka za hysterickú a aké správy dostali od Polckovej priaznivcov po zverejnení stanoviska.  

Minulý týždeň ste spolu s ďalšími dvomi evanjelickými biskupmi vydali stanovisko, v ktorom ste okrem iného reagovali na vyjadrenia bratislavskej farárky Anny Polckovej a vyzvali ste ju, aby zvážila svoje zotrvanie v duchovnej službe. Polcková je svojimi liberálnymi názormi v téme LGBT, ktoré prezentuje aj verejne, známa už dlhší čas. Prečo ste sa voči tomu ohradili práve teraz?

Treba poznať širší kontext. Sestra farárka Polcková sa venuje pastorácii homosexuálov už dlhodobo. Mala v tom slobodu. Od veriacich z cirkevného zboru Staré Mesto sme na ňu dostávali okrem pozitívnych ohlasov aj sťažnosti. Zaujímali sme sa, kde je problém. Hovorili sme o tom aj osobne. Bolo to však v čase, keď situácia okolo jej názorov na LGBT nebola ani zďaleka taká vyhrotená, ako je teraz.

Začiatkom júna vyšiel na portáli Aktuality.sk rozhovor s farárkou Polckovou, kde zazneli viaceré kontroverzné vyjadrenia. Hovorila napríklad o predstave, že Ježiš Kristus by dnes mohol hypoteticky prísť ako gay. Bol to tiež jeden z problémov?

Áno, jej vyjadrenia boli natoľko provokatívne, že sa nám ozývali ľudia nielen z našej cirkvi, ale aj iných, taktiež zo zahraničia. Pýtali sa nás, prečo s tým nič nerobíme, keď jej názory sú v rozpore s učením cirkvi. Rozhodli sme sa ako vedenie ECAV zareagovať spoločným stanoviskom.

Podotýkam však, že rozhovor v Aktualitách bol iba posledná kvapka. Predchádzalo mu napríklad stanovisko vyhlásenia presbyterstva cirkevného zboru Staré Mesto ku Dňu homofóbie a transfóbie.  Ako biskupi sme zodpovední za vieroučnú jednotu v cirkvi, a preto sme povinní na takéto veci reagovať. Sformulovali sme svoj názor ako stanovisko do vnútra cirkvi.

Nechceli ste to s farárkou Polckovou riešiť najprv osobne?

Rozprávali sme sa o tom s ňou aj s ďalšími biskupmi.

Kedy to bolo?

Asi pred mesiacom a pol.

Čo ste jej povedali?

Obsah týchto rozhovorov má zostať medzi zainteresovanými, keďže však Anna Polcková reagovala na charakter rozhovoru vo svojom statuse na facebooku, dovolili sme si aj my reagovať v tom zmysle, že jej odpovede boli vyhýbavé a schematické. Nešlo o vyjasňovanie postojov, aj keď sme sa jej pýtali na jej konkrétne vyjadrenia.

Ako reagovala?

Jej stanovisko už bolo zverejnené v tom zmysle, že jej názory sú v súlade s Písmom, učením našej cirkvi, Symbolickými knihami a jej najlepším vedomím a svedomím.  

Minulý rok ste v rozhovore pre Postoj povedali: „Pozitívne vnímam snahu vyjsť homosexuálnym veriacim v ústrety. Mám pocit, že nachádzajú zázemie a spoločenstvo na pôde cirkevného zboru v Starom Meste. Z pastoračného hľadiska som rád, že to existuje.“ Čo sa zmenilo?

Pribúdali z jej strany čoraz viac verejné vyjadrenia, ktoré boli z nášho pohľadu za čiarou. Prekážalo to aj viacerým v cirkevnom zbore Staré Mesto a v celej cirkvi. V období po rozhovore v Aktualitách sme denne dostávali od ľudí odkazy, že ak toto bude pokračovať, odchádzajú z cirkevného zboru a nechcú patriť do takejto cirkvi, aby sme to urgentne riešili, veď predsa si tu nemôže každý robiť, čo chce. Vieme, že následne viacerí ľudia z cirkevného zboru odišli a určite sú aj takí, čo síce nič nepovedia, nebudú riešiť veci, iba jednoducho odídu, či už zo zboru, z cirkvi a možno aj od viery v Boha. A to je to najhoršie, čo sa môže stať. Preto nás táto situácia znepokojuje a museli sme do nej vstúpiť.

Spomínali ste, že už predtým sa vám ozývali ľudia s výhradami voči Polckovej. O koho išlo?

Boli medzi nimi duchovní, ale aj bežní veriaci našej cirkvi. Ozývali sa aj duchovní z Česka. Pohoršení boli tiež ľudia z katolíckej cirkvi a očakávali od nás, aby sme zaujali nejaké stanovisko.

V tom, ktoré ste zverejnili minulý týždeň, ste liberálne ladených kazateľov upozornili, aby téma homosexuality nebola nadradená nad ostatné. Aj tu ste narážali konkrétne na kázne farárky Polckovej. Asi je však prirodzené, že o tom hovorí častejšie, keďže sa týmto ľuďom venuje.

V poriadku, ale ona ich otvárala aj pri príležitostiach, kde to nebolo vhodné, napríklad pri kázni žiakom Evanjelickej základnej školy alebo na Štedrý večer, keď musí vedieť, že to mnohých ľudí irituje.

Kritici vám vyčítajú, že namiesto diskusie o téme pastorácie homosexuálov ste vydali len jednostranné stanovisko. Bráni sa vedenie ECAV diskusii?

My sa diskusii nebránime, no je to zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. V roku 2012 naša cirkev na synode formulovala stanovisko k téme rodiny. Do toho neskôr prišli prípady kaplána Jakuba Pavlúsa a teológa Ondreja Prostredníka a tieto témy zrazu vo veľkom pohltili verejnú debatu. Postupne eskalovali a stali sa centrom mediálnej pozornosti. Vznikla požiadavka upresniť a doplniť stanovisko Synody.

My, súčasní biskupi, sme museli od nástupu do svojich úradov riešiť mnoho pálčivých problémov a tému pastorácie homosexuálnych veriacich sme preto odkladali. Takáto diskusia si vyžaduje veľmi dôkladnú a starostlivú prípravu. To sa nedá zo dňa na deň.

Aj aktuálny prípad okolo Anny Polckovej nám ukazuje, že diskusia k tomu je potrebná. Na druhej strane, musíme si uvedomiť, že homosexuáli ako minorita sú relatívne novým prvkom v kultúrnom aj cirkevnom kontexte. V spoločnosti sa to otvorilo s veľkou razanciou, no musíme citlivo diskutovať o tom, ako k nim pristupovať, aby sa cítili prijatí, a zároveň im jasne komunikovať stanovisko cirkvi vychádzajúce z Biblie. To všetko si vyžaduje čas, odmietam však, že by sme sa takejto diskusii vyhýbali.

Dostali ste po zverejnení stanoviska reakciu od Anny Polckovej?

Osobne nie, ale Ondrej Prostredník, ktorý je akýmsi hovorcom ich zboru, nám adresoval množstvo reakcií.

Vo svojom blogu vás označil za inkvizítorov či zradcov evanjelického dedičstva a podľa neho sa snažíte zapáčiť katolíckym biskupom.

Nie je to vecná reakcia, ale veľmi emotívna až hysterická a myslím, že jej cieľom nie je ani tak hľadať pravdu, ale zhodiť a diskreditovať nás. Navyše, Ondrej Prostredník je podpredseda politickej strany Progresívne Slovensko a nemal by si riešiť svoju politickú agendu v cirkvi.

Rád by som oponentom, ktorí nám vyčítajú, že sa nedržíme reformačných zásad, odkázal, že  Luther založil reformáciu na návrate k Písmu. Že sa dôsledne držal pravdy Božieho slova. My svoje argumenty formulujeme na základe Biblie podľa nášho najlepšieho vedomia, svedomia, biblického poznania a Symbolických kníh. A ak sa v nej hovorí, že homosexuálne správanie – podotýkam, nie homosexualita vo všeobecnosti, ale praktizovaná homosexualita – je hriech, tak čo iné k tomu máme povedať?

Treba tiež dodať, že sa opierame o vieroučné stanovisko synody ECAV o rodine, ktoré je záväzné pre všetkých ordinovaných aj neordinovaných našej cirkvi.

Aké ďalšie reakcie ste mali na vaše stanovisko?

Z prostredia priaznivcov farárky Polckovej a zástancov LGBT ideológie sú to väčšinou podráždené, nahnevané až nenávistné odkazy. Tých kultivovaných a vecných bolo omnoho menej. Ak oni vyzývajú, aby sme komunikovali tolerantne a korektne, mali by sami ukázať, ako vyzerá takáto diskusia.

Čo bolo v odkazoch, ktoré ste dostali?

Písali nám, že sme zradcovia luteranizmu, stredovekí tmári či spiatočníci. A to nechcem spomínať tie vulgárne a výhražné. Bolo ich dosť.

Dostali sme však aj množstvo podporných odoziev. Cítil som akoby výdych našej cirkvi v tom zmysle, že konečne sa tí biskupi ozvali a sformulovali niečo, čo je biblické a za čím stojí väčšina veriacich. Veľmi pozitívne reakcie sme mali aj od iných cirkví vrátane viacerých teológov. Vážime si aj podporné stanovisko pána arcibiskupa Zvolenského.  

Vo svojom stanovisku ste Annu Polckovú vyzvali, aby zvážila svoje zotrvanie v duchovnej službe. Je to pre ňu teda niečo ako žltá karta?

V tejto chvíli je to upozornenie a apel, aby zvážila, či sú jej vyjadrenia adekvátne. Naše pastoračné stanovisko má odporúčací charakter. S biskupmi sa poradíme, aký bude ďalší postup.

Zatiaľ teda pre ňu nehrozia žiadne disciplinárne následky?

Rozhovorom s Annou Polckovou a upozornením, že môže mať disciplinárne následky, sme predovšetkým chceli tomu predísť.

Prípad farárky Polckovej je podobný ako kauzy Jakuba Pavlúsa, ktorý skončil ako kaplán pre svoje názory v téme LGBT, a Ondreja Prostredníka, ktorému ECAV odňalo kanonickú misiu po účasti na Dúhovom pochode. Neprehlbujú tieto prípady polarizáciu v Evanjelickej cirkvi?

Nevnímam to ako konflikt v Evanjelickej cirkvi. Ide primárne o postoj biskupov k pastoračnej a kazateľskej  službe Anny Polckovej a Ondreja Prostredníka, a teda k Cirkevnému zboru Bratislava Staré Mesto, ktorý im cez svoje presbyterstvo vyjadruje podporu. Nemyslím si, že téma LGBT je témou dňa v cirkvi, ktorú by riešila väčšina veriacich. My nikomu nič nevnucujeme. Ak si náš názor osvojí celá cirkev alebo ak by ho aj odmietla, budeme to rešpektovať.