Archív značiek: 47. deň

Exodus 90 47. deň

DAR PRIKÁZANÍ
Denný smerovník: 7. týždeň
Nachádzaš sa na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj
Máš v rukách plán k slobode: modlitbu, askézu, bratstvo. Ešte stále treba vykonať
veľa práce. Trvá dosť veľa času, kým sa vyformujú nové návyky.
Položky skutkov:

  1. Cti svoju svätú hodinu.
  2. Choď ku zdroju.
  3. Starostlivo si večer spytuj svedomie.
  4. Zostaň radostný.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 20, 1 – 17
Potom Boh hovoril všetky tieto slová: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa
vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov
okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi,
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich
uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti
otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia,
milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú
a zachovávajú moje príkazy. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha,
nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno
nadarmo. Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš
pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána,
tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo
tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani
cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a
zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho
Pán požehnal a zasvätil ho. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na
zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš!

Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Nepožiadaš dom svojho
blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani
jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!

Rozjímanie:
Izraeliti práve utiekli po rokoch poddanstva u faraóna a vďaka
zázračnej a mocnej Pánovej ruke si užívajú veľký dar a privilégium
fyzickej slobody. Ale tu sa zdá, akoby ich Boh zbavoval slobody tým,
že ich obmedzuje okovami desiatich represívnych prikázaní. O čom
to je? Nie sú azda slobodnými ľuďmi, ktorí schopní rozhodovať sa a
vybrať si svoj vlastný osud? Prečo sa zdá, že Boh vnucuje tomuto
ľudu svoju autoritu a moc?
Boh veľmi riskoval, keď stvoril človeka a potom mu dal dar slobody.
Urobil to však z jedného dôvodu: že človek by mohol mať schopnosť
ho milovať. Bez slobody nie je človek schopný lásky. Keby nás Boh
stvoril ako roboty a predprogramoval nás, aby sme ho milovali, celý
náš vzťah s ním by nemal integritu. Vlastne by sme ho nemohli
milovať.
Boh veľa investoval do ľudskej slobody. Vybojoval slobodu pre
Izraelitov a krížom získal slobodu pre nás. Posledná vec, ktorú chce
Boh vidieť, je, aby sme o túto slobodu prišli. Desať prikázaní je teda
v skutočnosti zárukou od Boha, vzorom toho, ako si Izrael – aj aj my môžeme zachovať slobodu.
Zober si prikázania: každé je navrhnuté tak, aby nám pomohlo
vyhnúť sa zotročeniu Satanom. Ak porušíme niektoré z týchto
prikázaní, svojim rozhodnutím strácame svoju skutočnú slobodu.
Prikázania nie sú nariadeniami tyranského Boha; je to ďalší
neuveriteľne láskavý dar pre Izraelitov – a pre nás. Zákony Cirkvi,
ktoré vychádzajú z týchto desiatich prikázaní, slúžia presne tomu
istému účelu. Preto prikázania a zákony od Boha a jeho Cirkvi nie sú
okovy, ale dary, ktoré nám pomáhajú slobodne a správne milovať
nášho Boha.