Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Štvrtok 02.12. 2021.

„30. novembra sme čítali, že každý, kto ústami vyzná, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uverí, že Ježiš vstal z mŕtvych, bude spasený.

Dnes Ježiš hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí. „Pane, Pane“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba tí, ktorí plnia vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.”

Keď vezmeme tieto čítania spolu, vidíme dôležitosť srdca. Srdce je miesto, kde si zachovávame svoje presvedčenie; ako je viera, že Ježiš vstal z mŕtvych. A obsah srdca možno pochopiť činmi, ktoré sa dejú v dôsledku presvedčení; ako je plnenie vôle nášho Otca na nebesiach. A ak nás naše srdce vedie konať vôľu nášho Otca na nebesiach, potom sme ako dom postavený na skale. Srdce je základom nášho konania, a preto je naše srdce skalou, na ktorej je postavený náš život.

Ale aká je vôľa nášho Otca na nebesiach? Je to niečo, čo nie je pevne dané, pretože sa to mení tak, ako sa menia naše okolnosti. Aby sme teda mohli konať vôľu nášho Otca, musíme s ním komunikovať. Každá autentická komunikácia sa spolieha nielen na to, že si vypočujete, čo sa hovorí, ale aj na pochopenie účelu slov. Takto si môžeme byť istí, že jeho slová interpretujeme tak, ako zamýšľal. Inými slovami, vyžaduje si to vzťah medzi rečníkom a poslucháčom. Ježiš nám tento vzťah definuje. Sme deti a on je náš milujúci Otec. V tomto vzťahu poslúchame, pretože sme milovaní a pretože milujeme svojho Otca. A ako všetky deti s milujúcim Otcom, aj my rastieme tak, aby sme sa mu stále viac podobali.

Na seminároch Otca srdca precvičujeme komunikáciu s naším Otcom niekoľkými spôsobmi. Po prvé, používame svoju predstavivosť, aby sme videli niekoho, kto je fyzicky neviditeľný. Po druhé, uvedomujeme si svoje vlastné myšlienky, myšlienky, ktoré nám vsugeruje Zlý, a myšlienky, ktoré nám navrhuje Duch Svätý. Rozlišujeme, ktoré komu patria, keď si uvedomujeme pohyby v našich emóciách. Myšlienky od Otca vždy prinášajú rast v láske, pokoji, trpezlivosti a tak ďalej. Myšlienky od nepriateľa zahŕňajú lži, posudzovanie a zameranie sa na fyzické okolnosti. Vždy vyvolávajú strach, neistotu alebo pochybnosti. Naše vlastné myšlienky často nespôsobujú žiadnu zmenu v našich emóciách. Prečo? Je to preto, že ich už poznáme. Po tretie, snažíme sa účastníkov naučiť, ako rozpoznať skrytý duchovný význam niektorých biblických príbehov alebo významných životných udalostí. Tím modlitebnej služby je tu na to, aby pomohol účastníkom rozvíjať tieto životné zručnosti.

V tomto adventnom období môžeme opäť prijať Ježišovu lásku a obnoviť svoju lásku k nemu. Každý deň budeme mať novú príležitosť komunikovať s ním. Každý deň, skutočne zakaždým, keď stretneme iného človeka, máme novú príležitosť pochopiť, čo hovorí Otec. Takto sa každodenné zážitky naplnia novým životom. „Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť; volajte ho, kým je nablízku.““

Pridaj komentár