Exodus 90 76. deň

OČISŤUJÚCA SPRAVODLIVOSŤ
Denný smerovník: 11. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Leviti dokazujú, že odvážna vernosť Pánovi v skazenom svete je možná.
Pán dokazuje niečo ešte väčšie. Dokazuje, že bude vždy verný svojmu
ľudu, aj keď ho sklameme.
Akčné položky:

  1. Vzdaj sa kontroly
  2. Pripomeň si svoje „prečo“
  3. Vykonaj si tretiu dobrú svätú spoveď
  4. Podeľ sa o svoju radosť
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 32, 25 – 35
Keď Mojžiš videl, že ľud bol taký bezuzdný – lebo Áron im popustil uzdu na
škodoradosť ich nepriateľov -, Mojžiš sa postavil do vchode do táboriska a zvolal:
„Kto je za Pána, ku mne sa!“ I zhromaždili sa okolo neho všetci leviti. A on im
povedal: „Toto hovorí Pán, Boh Izraela: „Každý nech si opáše meč na bedrá!
Choďte cez tábor od jedného vchodu k druhému vchodu a zabíjajte svojich bratov,
priateľov i príbuzných!“ A leviti urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. A v ten deň padlo
z ľudu do tritisíc mužov. Potom Mojžiš povedal: „Dnes ste zasvätili svoje ruky
Pánovi – veď každý bol proti svojmu bratovi -, a preto dnes ste požehnaní!“ – Na
druhý deň povedal Mojžiš ľudu: „Previnili ste sa veľkým hriechom. Ja teraz
vystúpim k Pánovi, hádam ho budem môcť uzmieriť za váš hriech.“ Tak Mojžiš
odišiel opäť k Pánovi a povedal: „Ach, tento ľud sa dopustil veľkej viny, veď si
urobil boha zo zlata. A teraz alebo im odpusť ich previnenie, alebo ak nie, vytri ma
zo svojej knihy, ktorú si napísal!“ Pán však odpovedal Mojžišovi: „Kto sa proti mne
prehrešil, toho vytriem zo svojej knihy. Teraz už len choď a buď vodcom ľudu tam,

kde som ti prikázal. Hľa anjel pôjde pred tebou! Ale keď príde čas ich navštívenia,
navštívim ich hriech.“ A Pán bil ľud za to, že si dali urobiť teľa, čo vyhotovil Áron.
Rozjímanie:
Mojžiš volá Izraelitov späť k Božej službe a s rozpálenou starostlivosťou sa
pýta: „“Kto je za Pána,?“ (Exodus 32:26). Z dvanástich izraelských kmeňov
predstupuje iba jeden kmeň Leviti. Čo nasleduje je vážny čin očistenia,
uvoľňovania, uznania nevernosti Izraela voči ich zmluve s Bohom a
vysvätenie kmeňovej línie kňazov.
Zdá sa, že Mojžišova odpoveď byť bezhlavá a bezcitná. Napriek tomu
vidíme, že jeho odpoveď je vlastne úplne opačná, ako pokračuje Písmo.
Mojžiš, ktorý je aktívne ochotný urobiť odčinenie za Izraelitov, odvážne
prosí Boha o milosrdenstvo a dokonca ponúka svoj vlastný život namiesto
Izraelského ľudu. Mojžiš nie je bezcitný, je stelesnením sebadarovania.
Jeho ponuka tu predchádza zmiernej obeti Ježiša Krista. Pozri sa na kríž.
Rovnako ako Izraeliti si zaslúžime smrť a trest za naše hriechy, ale ako
Mojžiš urobil pre Izraelitov, Kristus ponúka svoj vlastný život namiesto
našich. Na rozdiel od Mojžiša, Boh prijíma Kristovu ponuku.
Nakoniec, zváž Božiu odpoveď na hriech Izraelitov. Posiela mor na ľud
Izraela v spravodlivosti za ich neveru voči zmluve. Napriek tomu to nie je
Boh opúšťajúci svoj ľud alebo všetkých ich zabijajúci. Toto je spôsobené
očisťovanie. Rovnako ako Mojžiš, aj Boh s tým nasleduje s milosrdenstvom
a pokračuje vo vernosti svojmu ľudu.
Zváž iba posledný týždeň svojho života. Kde si bol neverný Bohu? Z lásky
Ťa Boh stále drží v existencii. Zaslúžil by si si spravodlivosť a namiesto toho
dostávaš milosrdenstvo. Aký darček. Chváľ Pána v čase tvojej dnešnej
modlitby za milosrdenstvo, ktoré Ti ukázal tento týždeň, najmä za
konkrétne milosrdenstvo, ktorým Ťa zahrnul prostredníctvom sviatostí.

Pridaj komentár