Exodus 90 70. deň

PATRÍME BOHU
Denný smerovník: 10. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Si v drsnej horskej púšti na úpätí hory Sinaj. Posúď ako sa s Izraelitmi v
púšti uplatní tvoja nová sloboda. Použiješ ju na to, aby si slúžil Pánovi
alebo slúžil samému sebe. Iba jeden ťa vyslobodí.
Položky skutkov:

  1. Buď v kontakte so svojou kotvou
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Stále sa spoliehaj na Pána.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 30, 11 – 21
Potom Pán prikázal Mojžišovi: „Keď budeš zisťovať počet Izraelitov, ktorí
podliehajú sčítaniu, nech pri sčítaní každý odovzdá Pánovi výkupné za svoj život,
aby ich pri sčítaní nezastihlo nešťastie. Každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekla
podľa váhy svätyne – šekel sa ráta za dvadsať gerov -, pol šekla je poplatok pre
Pána. Každý, kto podlieha sčítaniu, od dvadsiateho roku nahor, musí odovzdať
poplatok pre Pána. Bohatý nedá viac a chudobný nedá menej ako pol šekla, keď
budú dávať Pánovi poplatok za svoj život. A ty povyberáš výkupné od Izraelitov a
použiješ ho na vyhotovenie stanu zjavenia, aby ono pripamätúvalo pred Pánom
Izraelitov a aby ste (takto) vykúpili svoje životy.“ Potom Pán hovoril Mojžišovi:
„Urobíš medenú nádrž s medeným podstavcom na umývanie a postavíš ju medzi
stanom zjavenia a oltárom a naleješ do nej vody. Áron a jeho synovia si v nej budú
umývať ruky a nohy; keď budú mať vojsť do stanu zjavenia, umyjú sa vodou, aby
neumreli, a takisto, keď sa budú približovať k oltáru, aby konali službu a aby
obetovali zápalnú obetu Pánovi. Umyjú si teda ruky a nohy, aby nezomreli. To

bude pre nich trvalým predpisom; preň a pre jeho potomkov z pokolenia na
pokolenie.“
Rozjímanie:
Boh prikazuje Mojžišovi, aby urobil sčítanie. Robí to preto, aby ukázal izraelskému
ľudu, že k nemu patria. Izraeliti nie sú sami o sebe izolovanými bytosťami, žijúcimi
pre seba; sú Božím vyvoleným ľudom, zjednotení a povolaní k vernosti Bohu i
sebe navzájom ako jeden Izraelský národ.
Tento príbeh je veľmi kontrastný s udalosťou, ktorá sa uskutoční o 500 rokov
neskôr. Kráľ Dávid, ktorého podnietil Satan, sa rozhodol urobiť sčítanie ľudu
Izraela („I povstal satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov.“1
kniha kroník 21: 1). Výsledkom jeho konania je závažné škody na samotných
ľudoch, ktorých počíta; tri dni moru prišli na Izrael a zomrelo 70 000 mužov (“ Tak
Pán dopustil mor na Izrael, takže z Izraelitov padlo sedemdesiattisíc mužov.“1
kniha kroník 21:14). Aký je rozdiel medzi sčítaním kráľa Dávida a Mojžiša? Mojžiš
spočítal Boží ľud, aby vedeli, že sú Božím. Kráľ David spočítal Božie deti, aby ich
vyhlásili za svoje vlastné.
Bez ohľadu na to, kto je nad nami pri moci, bez ohľadu na to, aké športové tímy
alebo spravodajské kanály sa prihlásime, naším prvým a jediným majiteľom je náš
všeláskavý Otec v nebi. Či už ste hrdí na to, že ste Hoosier (fanúšik atletických
tímov z Univerzity Indiana), Husker (fanúšik športových tímov z Univerzity
Nebraska) alebo Američan, v popredí svojej mysle maj, že ako pokrstený člen tela
Kristovho ste v prvom rade kresťanom. Tento titul so sebou nesie neoceniteľnú
realitu, ktorá by vám mala priniesť väčšiu radosť ako akékoľvek iné meno. Tento
titul nám určite sľubuje viac ako môže čokoľvek iné (večnosť v nebi a dokonalé
spojenie s Bohom) a má schopnosť vyslobodiť.

Na chvíľu sa modlite zvážiť, čo to znamená byť kresťanom a čo to znamená byť
Božím. Ďakujme dnes Pánovi v úplnej vďačnosti za tento dar spoločenstva s ním a
jeho ľudom, v ktorom sme dostali česť zúčastniť sa.

Pridaj komentár