Exodus 90 54. deň

PRÍTOMNOSŤ ANJELOV
Denný smerovník: 8. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Tvoj pobyt s Izraelitmi tu na úpätí hory Sinaj bude trvať štyri týždne. Je to pre Teba
čas ústrania / obnovy. Ak budeš pozorne počúvať, veľa dostaneš; upri svoje oči na
hory vôkol a nech ťa inšpirujú k pozitívnej zmene.
Položky skutkov:

  1. Neprestávaj túžiť po slobode.
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Zisti, kde je Tvoja kotva.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 23, 20 – 33
Hľa, ja pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval na ceste a
doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil. Maj sa pred ním na pozore a
počúvaj jeho hlas a neodporuj mu, lebo vám neprepáči vaše previnenia,
veď je v ňom moje meno! Ale ak budeš počúvať jeho hlas a robiť všetko,
čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojich nepriateľov a sužovateľom
tvojich sužovateľov. Lebo môj anjel pôjde pred tebou a privedie ťa k
Amorejčanom, Hetejcom, Ferezejcom, Kanaánčanom, Hevejcom a
Jebuzejcom, ktorých vyhubím. Nebudeš sa klaňať ich bohom, ani uctievať
ich, ani robiť ich skutky, lež bezohľadne zrúcaš ich pamätníky! Budeš slúžiť
Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil
od teba choroby. V tvojej krajine nebude potom ženy, ktorá by potratila
alebo bola neplodná – a ja doplním tvoje dni do plného počtu. Vyšlem pred
tebou svoju hrôzu a do zmätku uvediem každý ľud, ku ktorému prídeš, a
všetkých tvojich nepriateľov zaženiem na útek pred tebou. Pošlem pred
tebou sršne, ktoré pred tebou vyženú Hevejcov, Kanaánčanov a Hetejcov.
Nevyženiem ich pred tebou za jeden rok, aby sa zem neobrátila v púšť a
aby sa nerozmnožila divá zver na tvoju škodu. Pomaly ich budem vyháňať
spred teba, kým sa nerozmnožíš a neovládneš krajinu. Tvojmu územiu

dám siahať od Červeného mora až po Filištínske more a od púšte až po
rieku, lebo obyvateľov krajiny dám do tvojej moci, aby si ich vyhnal spred
seba. Neuzavrieš s nimi ani s ich bohmi zmluvu! Nezostanú bývať v tvojej
krajine, aby ťa nezviedli na hriech proti mne. Keby si uctieval ich bohov,
bola by to tvoja záhuba.“

Rozjímanie:
V dnešnom úruvku z Exodu, Boh hovorí o „anjelovi“, poslanom „aby ťa
ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil.“
Rovnako ako Pán poslal anjela pred izraelským ľudom v ich Exode, poslal
anjela aj pred Tebou. Cirkev nám hovorí, že všetci kresťania sú obklopení
bdelou starostlivosťou a príhovormi anjelov (KKC 336). Je to preto, že
„celý život Cirkvi má úžitok z tajomnej a účinnej pomoci anjelov“ (KKC
334). Vo svojej svätej hodine si dnes nájdi chvíľu, aby si si pre sebou
uvedomil prítomnosť anjela, ktorý je s Tebou počas Exodu. Tento anjel,
ktorý sa bežne nazýva anjel strážca, vidí, čo potrebuješ pre svoju spásu.
Tvoj anjel strážca pozná presný spôsob, ako sa môžeš dostať do
zasľúbenej krajiny. Viedol Ťa do tohto okamihu a bude Ťa sprevádzať až k
slobode.
Ak máte vo svojom bratstve päť až sedem mužov, potom sa na každom
týždennom bratskom stretnutí zúčastňuje a dáva na vás pozor päť až
sedem anjelov. Toto je reálna skutočnosť. Tak ako sa rozprávaš s Bohom,
môžeš sa (a mal by si sa) rozprávať aj s mocnými anjelmi, najmä so svojím
anjelom strážcom. Načúvanie a rozhovor s anjelom strážcom si vyžiada
prax, ale výsledok stojí za tú námahu. Nájdi si dnes čas, aby si sa
porozprával so svojím anjelom strážcom rovnako ako s priateľom. Potom
počúvaj, čo by Ti rád povedal.

Pridaj komentár