Exodus 90 36. deň

MOC KRSTU
Denný smerovník

6. Týždeň: Si na severozápadnom brehu Červeného mora

Faraón a jeho armáda opustili Egypt a neúnavne prenasledujú Izraelitov. Práve keď si Izraeliti mysleli, že sú už úplne slobodní, ocitajú sa uväznení medzi rozzúrenou armádou a zdanlivo nepriechodnou vodnou plochou. Stratiť v tomto okamihu nádej znamená rezignovať na Boha a bude mať za následok otroctvo ťažšie ako kedykoľvek predtým. Nachádzame sa na podobnom mieste. Naše staré zvyky na nás doliehajú. Ak stratíme vieru, skončíme a vrátime sa, budeme znovu zotročení. Ak však zostaneme pevní vo svojej viere, Pán nás povedie cez vody. Očistí nás a oddelí od našich nepriateľov, ako nikdy predtým. Čo si vyberieš tento týždeň Ty?

Položky skutkov:

  1. Nájdi si čas na dobrú spoveď. Ak si sa naposledy spovedal krátko po začiatku Exodu alebo skôr, ako sa začal, je ideálny čas na návrat. Hriech „zraňuje a oslabuje samého hriešnika, ako aj jeho vzťahy s Bohom a s blížnym“ (KKC 1459). Preto sú hriech a čo je dôležitejšie účinky hriechu, v príkrom rozpore s cieľmi sledovanými v Exode 90. Zisti, kedy spovedajú vo vašej farnosti a nájdi si čas na prijatie milosti, ktorú Ti Pán chce dať na ceste týmto Exodom ,
  2. Drž sa meditácií. Na tejto ceste zostaň spojený so svojimi bratmi. Nepodvádzaj pri tomto Exode sám seba. Drž sa každodennej meditácie.
  3. Vstúp do Slova. Kristus je tým Slovom, ktoré čítaš v úvahách o Písme každý deň. Nečítaj však iba slová, vstúp do Slova. Slovo je živé. Je to človek, s ktorým môžeš viesť rozhovor. Osoba, ktorá hovorí konkrétne s Tebou. Vstupuj do Slova každý deň počúvaním toho, čo Ti Pán chce povedať v Tvojej konkrétnej životnej situácii.
  4. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  5. Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 14, 21 – 31
Mojžiš však vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým východným vetrom rozháňal a more vysušil. Takto sa voda rozdelila a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, kým vody boli pre nich ako múr na ich pravici a ľavici. Egypťania ich však prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a záprahy pustili sa za nimi doprostred mora. V čase rannej stráže Pán hľadel v ohňovom a oblačnom stĺpe na Egypťanov a egyptské vojsko uviedol do zmätku. Spôsobil tiež, že im kolesá z vozov odpadávali a že len s ťažkosťou mohli napredovať. Tu Egypťania vraveli: „Utekajme pred Izraelitmi! Veď Pán bojuje za nich proti Egypťanom!“ A Pán povedal Mojžišovi: „Vystri ruku nad more, aby sa vody zliali na Egypťanov, na ich vozy a na ich záprahy!“ I vystrel Mojžiš ruku nad more a more sa za rána vrátilo na svoje pôvodné miesto, a pretože Egypťania utekali práve proti nemu, Pán tak zahnal Egypťanov doprostred mora. Vody sa vrátili späť a zavalili vozy, záprahy a všetky faraónove vojská, ktoré sa za nimi pustili do mora. Nezostal z nich ani len jeden. Izraeliti však po suchu prešli stredom mora, kým vody po ich pravici a ľavici stáli ako múr. Takto Pán v ten deň vyslobodil Izrael z rúk Egypťanov a Izrael videl mŕtvych Egypťanov ležať na morskom pobreží. Izrael teda videl veľký zázrak, ktorý Pán urobil na Egypťanoch. Ľud sa bál Pána a dôveroval Pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi.

Rozjímanie:

Nemalo by byť žiadnym prekvapením, že udalosť v dnešnom úryvku z Písma slúži ako predobraz krstu. Izraeliti, povolaní k dôvere a viere v Boha, kráčajú k vode. Vchádzajú ako muži utláčaní Egypťanmi a na druhú stranu vystupujú vyslobodení. Pri kresťanskom krste kráča k vodám krstného prameňa nepokrstený človek, vyzývaný k dôvere a viere v Boha. Vstúpi ako človek utláčaný zovretím hriechu a smrti a vyjde na druhú stranu vyslobodený. Je to možné vďaka tomu, že nad vodami sa vznáša Duch Svätý (ako to robil keď bol pokrstený Ježiš) a tvorí nás nanovo. Pri pohľade na túto udalosť v dnešnom Písme vidíme niečo podobné: „Pán more celú noc prudkým východným vetrom rozháňal…“ Vietor tu slúži ako obraz Ducha Svätého. Podobne ako pri kresťanskom krste, sa nad vodami vznáša Duch Svätý, čo umožňuje oslobodenie Izraelitov. Rozdelenie Červeného mora ukazuje moc Ducha Svätého, to znamená moc Boha. Táto udalosť spôsobí, že sa Izraeliti boja Pána a uveria v neho (porov. Ex 14,31). Ešte dnes sa židovský ľud rozpomína na túto spásonosnú udalosť, aby si spomenul na Boží veľký plán s nimi. Pozerajú sa na ňu a pripomínajú si, že sú Božími prvorodenými a on je ich Bohom. Nepodceňuj svoj krst. Radšej si ako Izraeliti pripomínaj túto spasiteľnú udalosť a uvedomuj si, že Boh má aj s Tebou veľký plán. Nech Ti neustále slúži ako pripomienka, že si Božím synom a on je Tvojim Bohom. Vo všetkých vchodoch katolíckych kostolov po celom svete sú malé nádobky so svätenou vodou. Sú tieto sväteničky len na to, aby si si v nich bezmyšlienkovite navlhčil svoje prsty a zanechal na tričku vlhké škvrny? V žiadnom prípade. Zakaždým, keď si ponoríš prsty do sväteničky, spomeň si na milosti svojho krstu. Použi svätenú vodu ako pripomenutie, že Boh má s Tebou veľký plán, že si Božím synom a že je Tvojim Bohom. Praktické, nie?. Do dnešnej svätej hodiny si zober tieto tri skutočnosti – Boží plán s Tebou, Tvoje synovstvo a Božie božstvo. Pozvi Pána, aby Ti o každej z nich povedal viac novým a hlbokým spôsobom.

Pridaj komentár