A1 – Predmet pedagogiky, členenie a charakteristika základných pedagogických disciplín

Škola / Pedagogika / Štátnicové otázky pedagogika / Štátnicové otázky psychológia / Štátnicové otázky didaktika / DPŠ

Pedagogika – pais (chlapec) + agein (viesť) – sprevádzanie chlapca. V starovekom Grécku otroci viedli deti slobodných občanov. Pedagogika = súbor vied o edukačnej realite, pričom spája v sebe teóriu s výskumom edukačných javov a procesov.

Predmet pedagogiky – skúmanie edukácie, konkrétne jej
a) determinantov (čo vytvára a ovplyvňuje edukáciu);
b) priebeh (rôzne typy edukácie);
c) výsledky a efektívnosť

Štruktúru pedagogiky tvoria

 • teória (systém poznatkov, ktoré opisujú a vysvetľujú edukáciu) a
 • výskum (poskytuje teórii údaje a zdôvodnenie).
  Mali by byť prepojené.

Členenie pedagogiky – z viacerých hľadísk

 1. Z hľadiska veku edukanta
  a. Pedagogika predškolského veku
  b. Pedagogika mladšieho školského veku
  c. Pedagogika stredného školského veku
  d. Pedagogika staršieho školského veku
  e. Pedagogika adolescentov
  f. Andragogika – pedagogika dospelých
  g. Geragogika – pedagogika postproduktívneho veku
 2. Z hľadiska špecifického obsahu
  1. Základné pedagogické disciplíny
   i. Všeobecná pedagogika
   ii. Didaktika
   iii. Teória výchovy
   iv. Dejiny pedagogiky
   v. Metodológia pedagogiky
  2. Aplikované pedagogické disciplíny
   i. Špeciálna pedagogika
   ii. Pedagogická diagnostika
   iii. Teória riadenia a organizácia školstva
   iv. Pedeutológia a iné
 3. Z hľadiska edukačného prostredia
  a. Školská pedagogika
  b. Mimoškolská pedagogika
  c. Rodinná pedagogika
 4. Z hľadiska profesijného zamerania
  a. Zdravotnícka pedagogika
  b. Vojenská pedagogika
  c. Inžinierska pedagogika
  d. Manažérska pedagogika a iné
 5. Z hľadiska používaných výskumných metód
  a. Systematická pedagogika
  b. Experimentálna pedagogika
  c. Komparatívna pedagogika

Stručná charakteristika:

Didaktika – zaoberá sa zákonitosťami vyučovania, vzdelávania a učenia. Predmetom sú ciele, obsah, metódy a organizačné formy vyučovania (všeobecná d.; d. materskej školy; d. základnej školy;… predmetové didaktiky – napr. didaktika anglického jazyka; odborové didaktiky – napr. d. cudzích jazykov)

Teória výchovy – zameraná na otázky výchovy v užšom zmysle

Metodológia pedagogiky – zaoberá sa systémom teoretických princípov, metód a spôsobov obsahu, analýzy pedagogických javov; plánovanie, realizácia, publikácia prác;…

Dejiny pedagogiky – skúmanie dejín, vývoja pedagogických teórií v konkr. hist. podmienkach

Pridaj komentár