Životopis

ŽIVOTOPIS

OSOBNÉ ÚDAJE

Titul: Mgr. Bc.
Meno a priezvisko: Ľuboš Tkáčik
Dátum narodenia: 22.06. 1987
Miesto narodenia: Žilina
Národnosť: Slovenská
Občianstvo: Slovenské
Pohlavie: Muž
Stav: Slobodný
Adresa trvalého bydliska: Jarná 2603 / 16; Žilina; 010 01
Telefonický kontakt: +421 904 662 617; +421 948 191 826
E-mail: tk.lubos@gmail.com
Web: www.thadeuss.wz.sk

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2022.09. – aktuálne:
Základná škola, Nitrianska 98, Branč
Učiteľ – Výučba náboženskej výchovy na prvom a druhom stupni základnej školy. Úväzok 7 hodín. Zamestnanec.

2022.09. – 2023.01.:
Základná škola s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra
Učiteľ – Výučba informatiky na druhom stupni základnej školy. Úväzok 10 hodín. Zamestnanec a dohoda o pracovnej činnosti.

2022.09. – 2023.01.:
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra
Učiteľ – Výučba náboženskej výchovy v prvom a druhom ročníku. Úväzok 5 hodín. Dohoda o pracovnej činnosti.

2022.09. – aktuálne:
Súkromný učiteľ, Jedlíkova 555/3, Nitra
Učiteľ – Profesionálna súkromná výučba slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky a fyziky pre deti na základných a stredných školách. Doučovanie a dopĺňanie potrebných učív. Práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ADHD, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) Zdokonaľovacie a rozširujúce lekcie. Kapacita 18 hodín, aktuálne 13 hodín.

2020.08. – 2021.05.:
Detský fond Slovenskej republiky, Stavbárska 38, Bratislava
Sociálny pracovník – Kontaktný sociálny pracovník v nízkoprahovom dennom centre pre deti, mládež a rodiny – Mixklub, v Bratislavskom Pentagóne vo Vrakúni.

2019.09. – 2020.06.:
Spojená škola, Dolinského 1, Bratislava
Vychovávateľ – Vychovávateľ v Spojenej škole Dolinského v Špeciálnej materskej škole pre deti s autizmom. Pracovné zaradenie bolo totožné s prácou sprevádzajúceho pedagóga pre skupinu troch až šiestich detí so syndrómom PAS vo veku tri až šesť rokov. Práca zahŕňala plnú asistenciu a ustavičný sprievod detí: prevzatie detí, kŕmenie, prebaľovanie, prezliekanie, vedenie pri presunoch, tíšenie agresívnych a iných prudkých emočných prejavov, prípravu a realizáciu programu cvičenia, celkovej výučby, vychádzok a ostatných edukačných aktivít nevyhnutných na celostný vývoj detí so špeciálnymi potrebami. Taktiež zahŕňala vedenie dokumentácie, vypracovanie individuálneho edukačného plánu pre každé dieťa, aktualizovaného štvrťročne a tvorbu hodnotení.

2019.09. – 2019.09.:
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne
Učiteľ – Učiteľ náboženskej výchovy na osemročnom štátnom gymnáziu.

2018.09. – 2019.09.:
Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne
Ošetrovateľ – Poskytovanie celodennej starostlivosti odkázaným pacientom v terminálnom štádiu rakoviny. Pri tejto práci som bol bezprostredne prítomný, pokiaľ to bolo čo i len trochu možné, pri posledných chvíľach pacientov a sprevádzal som ich. Bol som v pozícii človeka prvého kontaktu s príbuznými pacientov a to aj pri prvom príchode do zariadenia a aj v iných situáciách.

2012.09. – 2013.09.:
Diecézna charita Žilina; Dom charity sv. Vincenta
Charitatívno-sociálny pracovník – Hlavnou náplňou práce bolo zabezpečovať prevádzku nocľahárne až do jej uzavretia v ranných hodinách, viesť dokumentácie o klientoch a poskytovať sociálne služby spojené s príjmom klientov, zabezpečovať prvotné poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom bez domova a ľuďom v kríze.

DOBROVOĽNÍCKA PRÁCA

2016 – 2018
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)
Vedúci základného kolektívu – Príprava a realizácia programu určeného na integrálne voľnočasové formovanie detí a mládeže vo veku 7 až 15 rokov v neformálnom kolektíve. Príprava a vedenie pravidelných týždenných stretnutí a taktiež príprava, zabezpečenie a organizácia podujatí. V rozsahu minimálne 973 hodín dobrovoľníckej práce.

2010 – 2014
Slovenský skauting
Skautský oddielový vodca – Cielene (projektovo) pripravovať a viesť pravidelnú celoročnú činnosť 35 člennej skupiny detí a mládeže vo veku od 7 do 19 rokov. Koordinovať činnosť menších skupín. Zaškoľovať vedúcich menších skupín (radcov). Pripravovať, organizovať a realizovať podujatia pre väčšiu skupinu. Komunikovať s rodičmi detí. Viesť transparentné jednoduché účtovníctvo. Písať hlásenia z podujatí i celoročnej činnosti pre organizáciu Slovenský skauting a pre Ministerstvo školstva. Dbať na dosahovanie a cielene napomáhať dosahovaniu stanovených cieľov v rozvoji skupiny i osobnom a integrálnom rozvoji jednotlivých členov (fyzický rozmer, psychický rozmer, sociálny rozmer, duchovný rozmer, rozmer služby). V celkovom rozsahu minimálne 1475 hodín dobrovoľníckej práce.

2013 – 2022
Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku
Príprava, organizovanie a realizovanie Katolíckej pútnickej konferencie Nové svitanie na Skalke pri Trenčíne.

2002 – 2014
Združenie saleziánskej mládeže – Domka Žilina
Animátor – Spočiatku pod vedením starších animátorov, neskôr samostatne, pripravovať, organizovať a realizovať pravidelné stretnutia detí a mládeže na týždennej báze, či už tematicky jednostranne orientované (krúžky – lezecký…), alebo tematicky pestré (stretká). Organizovať každoročné tábory (prímestský – denný, pobytový – stanový alebo chatový) a rôzne podujatia.

REFERENCIE

Základná škola s materskou školou, Na Hôrke 30 v Nitre
riaditeľka Mgr. Dana Halajová
+421 911 150 051

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40 v Nitre
riaditeľka Mgr. Alena Panisová
+421 9

Detský fond Slovenskej republiky
riaditeľka Ing. Svetlana Poláková, MBA
+421 910 828 020

Spojená škola Dolinského 1 v Bratislave
riaditeľka PhDr. Milena Štrbáková
+421 905 282 646

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne
riaditeľka Sestra Noemi Mária – Mgr. Henrieta Žilková
+421 903 501 638

Diecézna charita, Dom charity sv. Vincenta v Žiline
riaditeľ Mgr. Rasťo Kolman
+421 918 314 197

Združene kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) v Nitre
vedúca oblastného centra Ing. Monika Gubáňová, PhD.
+421 904 696 122

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

Magister (Mgr.)
Sociálna práca
(2022)

Bc. stupeň so špecializáciou:
Sociálna práca – práca s deťmi a mládežou (2014)
Vychovávateľstvo – alternatívne (preventívny systém) (2014)

Štátna skúška z Filozofie (2017)
Štátna skúška z Pedagogiky (2022)

VZDELANIE

2015 – súčasnosť (predpokladané ukončenie jún 2024)
Štúdium bolo prerušené v rokoch 2018 – 2021
Univerzita Komenského v Bratislave
detašované pracovisko Teologický inštitút Nitra
Katolícka teológia; Nitra

2019 – 2022 ukončené štátnou skúškou Mgr.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Sociálna práca; Bratislava

2015 – 2018 prerušené štúdium
Univerzita Komenského v Bratislave
detašované pracovisko Teologický inštitút Nitra
Katolícka teológia; Nitra

2011 – 2014 ukončené štátnou skúškou Bc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
detašované pracovisko Saleziánum v Žiline
Sociálna práca – práca s deťmi a mládežou; Žilina
Vychovávateľstvo alternatívne (preventívny výchovný systém)
Dodatok k diplomu č. B*020696 Štúdijný program Sociálna práca – práca s deťmi a mládežou stojí na hrane medzi pedagogikou a sociálnou politikou. Vo svojom jadre je pedagogický, čiže má viesť študenta k priamej výchovnej práci s jednotlivcom a v skupine, pričom sleduje aj širší sociálny a politický kontext, v ktorom mladý človek žije. Absolvent je schopný analyzovať tento kontext, porozumieť dynamike jeho vplyvu na mladého človeka a snaží sa v ňom intervenovať – aj v zmysle zmeny sociálneho kontextu, nielen v zmysle zmeny mladého človeka. Štúdijný program chce byť alternatívou ku klasickej príprave vychovávateľov. Ponúka ako pridanú hodnotu formovanie sociálnych a pedagogických postojov, vlastného pedagogického prístupu študenta, ktorý bude stáť na princípoch preventívneho systému. Preto študentom sprostredkúva priamy zážitok preventívneho systému, t.j. vedený v duchu princípov komunitárneho personalizmu a preventívneho systému. Štúdijný program jednoznačne vychádza z duchovných hodnôt evanjeliového posolstva a kresťanských základov. V rámci štúdia sa zviditeľňuje transcendentný rozmer ľudskej existencie a miesto duchovna vo výchove mladého človeka. Hľadá sa tiež uplatnenie preventívneho systému aj v nekresťanskom prostredí.

2008 – 2010 štúdium zanechané
Žilinská Univerzita v Žiline
Fakulta prírodných vied
Dokumentácia kultúrneho dedičstva

2006 – 2008 štúdium zanechané
Žilinská Univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Manažment

2002 – 2006 ukončené maturitnou skúškou
Stredná priemyselná škola stavebná Veľká Okružná 25 v Žiline
Pozemné staviteľstvo

KURZY, ŠKOLENIA, CERTIFIKÁTY

2023
Webinár
Odmeny a tresty podľa zásad aplikovanej behaviorálnej analýzy
Centire s. r. o. – Mgr. Jana Boleková

2022
Aktualizačné vzdelávanie:

Aktualizačné vzdelávanie:

Aktualizačné vzdelávanie:

2019
33 hodinový kurz prvej pomoci
Červený kríž

2013
8 hodinový kurz prvej pomoci
Červený kríž

2012
Skautská vodcovská lesná škola Baobab
Vodcovský dekrét, Slovenský skauting

2010
8 hodinový kurz prvej pomoci
Červený kríž

2006
Kurz trénerov žiackych školských rád
Rada mládeže Žilinského kraja
Kurz prípravy trénera žiackych a študentských školských rád

2006
Kurz mladých lídrov Žilinského kraja
Rada mládeže Žilinského kraja
Kurz zameraný na projektovú činnosť na úrovni mestských zastupiteľstiev, tvorbu tímov a tímovú prácu

VODIČSKÝ PREUKAZ

B, Am, B1

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI

Slovenský jazyk – Materinský

Český jazyk

Poľský jazyk
Slovom i písmom B1 (Polročný pobyt v Poľsku)

Anglický jazyk
A2

Nemecký jazyk
A1

ZNALOSTI, ZRUČNOSTI

Používateľ MS Windows – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
Microsoft Outlook – Pokročilý
Microsoft PowerPoint – Pokročilý
Microsoft Word – Pokročilý
OpenOffice – Pokročilý

Pokladňa (6 mesiacov prax)
Strojopis (Nie všetkými desiatimi prstami)
Pascal – Základy
HTML – Vlastná jednoduchá internetová stránka
JavaScript – Základy

Animátorstvo – príprava, tvorba, organizovanie a realizácia voľnočasových aktivít pre deti a mládež – prax 2002. – 2018.

Rehoľa:
2010.09. – 2012.08.: Ašpirantát Rehole Saleziánov – rozlišovanie povolania saleziánskym štýlom

2014.08. – 2014.09.: Prednoviciát Rehole Piaristov na Slovensku – v Krakowe
2014.09. – 2015.09.: Noviciát Rehole Piaristov na Slovensku – v Rzesowe
2015.09. – 2018.08.: Ponoviciát (Juniorát/Študentát) Rehole Piaristov na Slovensku – v Nitre
2018.09. – 2019.09.: Tirocínium (Pastoračný ročník/Bohoslovecká prax)
od 12.09. 2019. do 09. 2021. opäť laik

Kňazský seminár:
2021.09. – 2022.06.: Propedeutický ročník (0. ročník) – rozlišovanie povolanie v diecéze
od 07.06. 2022. opäť laik

Cirkevné ministériá:
2017 Lektorát
2018 Akolytát
2019 – 2020 Kánonická misia pre Nitriansku diecézu, Farnosť Trenčín mesto
2022 – 2023 Kánonická misia pre Nitriansku diecézu, Farnosť Chrenová
2022 – 2023 Kánonická misia pre Nitriansku diecézu, Farnosť Branč