Archív značiek: 55. deň

Exodus 90 55. deň

MOC ZMLUVY
Denný smerovník: 8. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Tvoj pobyt s Izraelitmi tu na úpätí hory Sinaj bude trvať štyri týždne. Je to pre Teba
čas ústrania / obnovy. Ak budeš pozorne počúvať, veľa dostaneš; upri svoje oči na
hory vôkol a nech ťa inšpirujú k pozitívnej zmene.
Položky skutkov:

  1. Neprestávaj túžiť po slobode.
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Zisti, kde je Tvoja kotva.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 24, 1 – 11
Potom povedal Mojžišovi: „Vystúp k Pánovi ty, Áron, Nadab, Abiu a
sedemdesiat zo starších Izraela a budete sa klaňať z diaľky! Len sám
Mojžiš sa priblíži k Pánovi, oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním!“
Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Pánove slová, totiž všetky
ustanovenia, a všetok ľud jednohlasne odpovedal: „Všetko, čo hovoril Pán,
splníme.“ Potom Mojžiš všetky Pánove slová napísal. Keď ráno vstal,
postavil pred vrchom oltár a dvanásť pamätníkov podľa dvanástich
kmeňov Izraela. Nato dal izraelským mládencom rozkaz, aby pripravili pre
Pána zápalnú obetu a na pokojnú obetu zabili býčky. Tu vzal Mojžiš
polovicu krvi, a nalial ju do obetnej misky a druhú polovicu vylial na oltár.
A Mojžiš vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu, pričom oni vraveli:
„Všetko, čo hovoril Pán, splníme a zachováme!“ Tu Mojžiš vzal krv,
pokropil ňou ľud a povedal: „Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Pán uzavrel s
vami na základe všetkých týchto slov!“ Potom Mojžiš, Áron, Nadab, Abiu a
sedemdesiat starších z Izraela vystúpili hore a tu videli Izraelovho Boha.
Pod jeho nohami bolo čosi ako plocha zo zafírových dlaždíc a lesklo sa to

ako samo nebo. A on nevystrel ruku proti vyvoleným Izraelitom. Mohli
hľadieť na Boha. Potom jedli a pili (z obetovaného).
Rozjímanie:
Sila obety zobrazená v dnešnom čítaní o Mojžišovskej Zmluve je úžasná. Tento akt
vyliatia krvi na oltár (ktorý predstavuje Boha) a na ľudí (ktorí zastupujú samých
seba) je aktom zmluvy, ktorý obe strany vzájomne zaväzuje. Toto je veľmi dôležitý
okamih dejín spásy a neslobodno ho prehliadnuť. Ľud Izraela sa zmluvou zaviazal
Bohu.
V Starom zákone je päť kľúčových zmlúv. Zmluva medzi Bohom a Izraelom, ktorá
sa zobrazuje v úryvku, známa ako Mojžišovská zmluva, je štvrtou z týchto piatich
zmlúv. Zmluva je viac než len dohoda, o ktorej je možné vyjednávať alebo od nej
možno odstúpiť. Je to medziľudská výmena, nerozdeliteľný zväzok, ktorý dôverne
spája dve strany. V zmluvnom vzťahu patrí to, čo patrí jednej strane, rovnako
druhej strane, a naopak. Preto je vstup Izraela do zmluvy s Bohom taká veľká vec.
Dohovory sa potvrdzujú krvou, čo poukazuje na ich nezrušiteľnú povahu. Totiž ak
by ktorákoľvek strana mala porušiť podmienky zmluvy, potom sa rozumie, že táto
strana bude mať rovnaký osud ako obetované zviera. Boh nežartuje. Jeho záväzok
voči Izraelu je skutočný a trvalý. Žiada nás, aby bol náš záväzok voči nemu
rovnaký.
Mojžišovská zmluva, spolu s ďalšími štyrmi zmluvami zo Starého zákona, sa
napĺňa Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Kristus ustanovil Novú
zmluvu a vyzýva všetkých ľudí, aby k nej pristúpili. Rovnako ako sa Izraeliti
podieľali na krvi obete, aby vstúpili do Mojžišovskej zmluvy s Bohom,
zúčastňujeme sa na krvi Kristovej obete, aby sme vstúpili do Novej zmluvy. Krst
slúži ako náš akt vstupu do Novej zmluvy s Bohom a po krste znova potvrdzujeme
svoju zmluvu s Bohom zakaždým, keď v Eucharistii prijímame Kristovu krv.
V Novej zmluve sa Boh fyzicky vymieňa za nás. Dáva nám šancu získať všetko, čo
je jeho – čo je, ak o tom chvíľu popremýšľame, všetko, čo existuje. Príliš často sa k
oltáru priblížime, akoby to bol len polčas svätej omše. Prijatie Eucharistie je
omnoho dôležitejšou vecou, s oveľa väčšími záväzkami.
Keď ideš pri svätej omši prijať Eucharistiu, odovzdávaš sa plne Bohu výmenou za
všetko, čo je jeho? Vezmi si túto otázku na dnešnú svätú hodinu. Uvažuj o
nesmiernosti zmluvy, do ktorej vstupuješ.