Exodus 90 44. deň

PRAVDA O TEBE
Denný smerovník: 7. týždeň
Nachádzaš sa na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj

Máš v rukách plán k slobode: modlitbu, askézu, bratstvo. Ešte stále treba vykonať veľa práce. Trvá dosť veľa času, kým sa vyformujú nové návyky.

Položky skutkov:

  1. Cti svoju svätú hodinu.
  2. Choď ku zdroju.
  3. Starostlivo si večer spytuj svedomie.
  4. Zostaň radostný.
  5. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  6. Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 18, 1 – 27
Keď Mojžišov tesť, madiánsky kňaz Jetro, počul, čo všetko Boh urobil Mojžišovi a jeho ľudu, Izraelu, že totiž vyviedol Izraelitov z Egypta, vzal Mojžišov tesť Jetro Mojžišovu ženu Seforu, ktorú on poslal späť, a s ňou oboch synov. Jeden z nich mal meno Gerson, lebo povedal: „Som prišelcom v cudzej krajine,“ druhý sa volal Eliezer, lebo povedal: „Boh môjho otca bol mojou pomocou a vyslobodil ma od faraónovho meča.“ A Jetro prišiel s jeho synmi a s jeho ženou k Mojžišovi na púšť, kde on táboril pri Božom vrchu. Keď odkázal Mojžišovi: „Ja, tvoj tesť Jetro, idem k tebe s tvojou ženou a obaja jej synovia s ňou,“ vybral sa Mojžiš a šiel svojmu tesťovi naproti, poklonil sa mu a pobozkal ho. Potom sa vypytovali jeden druhého, ako sa majú, a vošli do stanu. Potom Mojžiš rozprával svojmu tesťovi, čo Pán urobil faraónovi a Egypťanom pre Izrael, o všetkých strastiach, ktoré ich cestou zastihli, a (ako) ich Pán zachránil. A Jetro sa tešil zo všetkého dobrého, čo Pán urobil Izraelu, keď ho vyslobodil z ruky Egypťanov. Jetro povedal: „Nech je zvelebený Pán, ktorý vás vyslobodil z rúk Egypťanov a faraóna. Teraz už viem, že Pán je väčší ako všetci bohovia. To sa stalo preto, že sa vynášali nad vás.“ Potom Mojžišov tesť Jetro obetoval Bohu zápalnú a krvavú obetu a Áron so všetkými staršími Izraela prišli, aby boli s Mojžišovým tesťom pred Bohom prítomní na obetnej hostine. Na druhý deň sa Mojžiš posadil a súdil ľud, ktorý k nemu prichodil od rána až do večera. Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: „Čo to ty všetko robíš pre ľud?! Prečo zasadáš (na súd) sám a všetok ľud ťa od rána do večera obklopuje?“ Mojžiš odvetil svojmu tesťovi: „Preto, že ľud prichádza ku mne aby si vyžiadal Boží rozsudok. Keď sa medzi nimi vyskytne spor, prichádzajú ku mne, aby som rozhodol medzi stránkami a oznamoval im Božie predpisy a zákony.“ Mojžišov tesť mu povedal: „To nie je dobre, ako to robíš! Takto celkom vysilíš seba aj tento ľud, ktorý je pri tebe. Veď táto vec je ťažká pre teba, sám (jediný) ju nebudeš môcť konať. Počúvni teraz môj hlas, dám ti radu a Pán bude s tebou: Ty buď zástupcom ľudu pred Bohom a ty prednášaj jeho záležitosti Bohu! Poučuj ich o ustanoveniach a zákonoch a uč ich ceste, po ktorej majú kráčať, a činom, ktoré majú konať. Vyhliadni si však spomedzi všetkého ľudu schopných, bohabojných mužov, mužov dôveryhodných a nezištných, a ustanov ich za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. Oni nech súdia ľud v každý čas a to tak, že vážnejšie prípady prednesú tebe a všetky menšie veci rozsúdia sami. Uľahči si a oni nech ponesú zodpovednosť s tebou. Ak to urobíš takto a ak ti to Boh dovolí, tak obstojíš; a všetok tento ľud bude sa vracať domov spokojný.“ Mojžiš počúvol slová svojho tesťa a urobil všetko čo mu poradil. Mojžiš teda vyvolil z celého Izraela schopných mužov a ustanovil ich za predákov nad ľudom, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. A oni súdili ľud v každom čase, len ťažšie prípady prednášal Mojžišovi, o všetkých menších rozhodovali však sami. Potom Mojžiš vyprevadil svojho tesťa a on odišiel do svojho kraja.

Rozjímanie:

Mojžiš sa osvedčil a teraz sa teší úcte a rešpektu svojho ľudu. Ľudia ho vidia ako prostredníka, človeka, ktorý hovorí za Boha. Mojžiš si získal veľkú autoritu. A ako sme videli, jedná s veľkou pokorou a úctou. Keď Jetro, jeho svokor, príde do tábora, srdečne sa pozdravia a spoločne oslavujú slobodu Izraelitov. Jetro, muž, ktorý je kňazom pre svoj ľud, napomína Mojžiša, varuje ho pred úskaliami a radí mu, aby vytvoril súdny systém. Mojžiš nevníma napomenutie svojho svokra za hrozbu ani za útok na svoju vlastnú autoritu. Ako muž, ktorý toho toľko dosiahol, mohol takúto radu odmietnuť ako urážku, ale Mojžiš si nechá poradiť a koná podľa nej. Preto dáva príklad pokory všetkým ľuďom. Pokora je veľmi nepochopená cnosť. Skutočnou pokorou je poznať pravdu o sebe. Preto môže byť človek súčasne veľký a skromný. Ten, kto pozná svoje silné a slabé stránky, svoje schopnosti a svoje obmedzenia, a čo je dôležitejšie, svoju náklonnosť k hriechu, je pokorný. Koná spravodlivo, nikdy sa však nevyťahuje. Vie, že všetko mu bolo dané ako dar, nie ako zárobok. Uvedomuje si, že je zlodej, keď si privlastňuje zásluhy za dobrú prácu, pretože to znamená ukradnúť Bohu jeho zásluhy. Uvažuj, kým si ako človek. Si muž veľkosti? Si skromný muž? Požiadaj Pána, aby Ti povedal o tom, kým si. Vie o Tebe, lepšie ako Ty sám. Si jeho syn.

Pridaj komentár